ביבא בלחס הקיטילופואיג
600X800 לש היצולוזרב תיבטימ היפצל הנבנ הז רתא

.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ

Egypt Iran Iraq Lebanon jordan Palestinian National Authority Israel Turkey Syria