ביבא בלחס הקיטילופואיג
םיימואל ןיב םיסחיב הימדה :יללכ עדימ

,יתייווח דצ תלעב תידומיל הימדה היהת הז טקיורפב הימדהה
.םידומילה תינכת ךותמ םיאשונב תדקמתמ איהו

לש םיגוס ינש רקיעב וחתופ (םיימואל ןיבה םיסחיה) ל"בחיה דומיל תרגסמב
.קחשמב םיכלהמהו תוקינכטה תניחבמ תוימדה
ןה ליעל וגצוהש תוימדהה בור רשא - רתוי תרכומה הימדהה
."תינבומה הימדהה" אוה ינשה גוסה ."תישפוח הימדה" איה - הגוסמ

םנוימדו םהירושיכ בטימ תא ליעפהל םיקחשמל םירשפאמ תישפוחה הימדהב
.הימדהה לש יללכה ןויערה ןמ הגירח ןיא דוע לכ ,םיירעזמ חוקיפבו הרקבב
רקחמ תולאש קודבל הדעונ תינבומה הימדהה תאז תמועל
הב םיבושח חוקיפהו הרקבה ןכלו ,םיימואל ןיבה םיסחיה םוחתב
םהידעי תא גיצהל קחשמב םיפתתשמה לע .דואמ
ועבקש םינמז חול יפ לע םגישהל תוסנל םילוכי םהו ,טרופמב
ירצוי ונבש םילכה לוצינ ךות םיננכתמה
קחשמה ינוב םיעבוק תינבומה הימדהב תובורק םיתעל .קחשמה
.ןתדרוה וא תודוקנ ןתמ ומכ ,שארמ םיעובק םיללכ
יכ ,רתויב הטעמ תויתריציה הזכ קחשמב
תא תווחל וא היעבה םע תורישי דדומתהל תלוכיה תא ןוחבל הניא הרטמה
.תונורקעה דומיל םוחתמ תויגוס וא תוירואת ררבל רקיעב אלא ,שחרתמה

החיתפה בלשב תוחפל םיגיצמ תוימדהה לכבש ןייצל יאדכ
רצי תא דדועל ידכ תאז ,ךילהתה םותב חצנמ ןקחש היהיש תורשפא
תובר םימעפו ,חצנמ היהיש חרכה ןיא לעופב םלואו .תורחתה
ילב ,םיפתתשמ בר ימואל ןיב ךילהתל קחשמה תא ןווכל רשפא
,רתויב תבכרומ םימעפל המצע תואיצמהש ריהבהל ידכ תאזו ,ומויסב םיחצנמ
.םיחצנמ הב ןיאו

םישישה תונשב ולחה ל"בחיב הימדהה יקחשמ
Inter Nation יורקה הנבומ קחשמב Northwestern תטיסרבינואב
,דבלב םיימואל ןיב םינקחש השימח ויה קחשמב .INS - Simulation
.תינבומו תרדגומ ךרדב הרקה המחלמל תורושקה תויגוס רזחשל הסינ אוהו
םיימואל ןיב םינוגרא םג הב שיש הימדהל קחשמה חתופ םימיל
ךא ,(SIP) רתוי םיבכרומ םיימואל ןיב םיכילהת ןכו ,םיילכלכ םיפוגו
הרקב ליעפהו ,ל"בחיב תוירואת ןוביל לע ססבתה ומדוקכ הזה קחשמה םג
וא תנוכתמ תצירפ הרשפא אלש ,רתויב תינדפקו תשבוגמ
.םיפתתשמה לש תיתריצי תוליעפ

תוריינב ושמתשהו תינדי רקיעב קחשמב וקחיש ךרדה תליחתב
תונשב םיבשחמה תרושקת תאצמה םע קר ,םיספטבו
תוימדהה וחתופ םויה .בשקותמל קחשמה ךפה םינומשה
:(ICONS טקיורפ) דנלירמ תטיסרבינואב רתויב ןיינעמ ןפואב
תויגוס םינחובה ,םלועה יבחר לכמ םידימלת וב םיפתתשמש קחשמל ןתוא וכפה
תשיכרו ידומילה דצה לע אוה שגדהו ,קרפה לע תודמועה תוימואל ןיב
.עדיה

םיימואל ןיב םיסחיל גוחב םיעבשה תונשב תוימדהה תצרה הלחה ץראב
םינש המכ ךכב קסע םימילו ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
ל"הצל ןוגכ ,תורחא תורגסמל םיקחשמה תא איצוה ףאש ,עובלג ןתיא ר"ד
תניחבב רקיעב וקסע לארשיב תוימדהה .ךוניחה תכרעמלו
התייה ןתרטמ ,יברע-ילארשיה ךוסכסב םינוש םיבצמ
בקע םיקחשמה לצא תודמעה יוניש תדימ תא ןוחבל ודעונ ןה אסיג ךדיאמו ,אסיג דחמ תיתייווח
.הימדהה קחשמב ךורכה היטפמאה ךילהת

,תוימדהב םיפסונ םימרוג וקסע תורחואמה םינומשה תונשב
הרדס החתיפ "םידעי" תתומע לשמל .ךוניחה תכרעמ רקיעבו
וא ,תוצופתה ןיבל לארשי תנידמ ןיב םירשקב וקסעש ,םיקחשמ לש
תוימדהה .לארשיב תויצילאוק לש ןתלועפ יכילהת תא ונחבש םיקחשמ
תכרעמ ינפל תודמועה תויעב ןוחבל ידכ להנימה רובע םג וחתופ וללה
,םימי השימח ןב הדובע עובש תלעפה לש היגוסה ומכ ,לארשיב לשמימה
,(םידימלת-םירוה-םירומ) ךוניחה תכרעמב להנימ תויעב
.הלאב אצויכו היילעה תטילקב תויעב

םיכילהת ןחבת איה ,תיקלח תינבומ הימדה היהת ןאכ לעפותש הימדהה
םייטילופואגה םינייפאמה תשגדהב ,ןוכיתה חרזמב םיימואל ויב
שבגל ידכ תונוש תוקינכטב שומיש השעת הימדהה .רוזאב
.תמיוסמ תוהדזה ררועל םג הז דצבו עדי
תודמועה תויגוס רוריבל דעונ קחשמה
ןיא ןאכ לעפויש קחשמב םג ,הימדה לכב ומכש ןייצל שי .ןוכיתה חרזמב םויה רדס לע
.("רפס תיב ןורתפ" ןיא) שארמ רדגומ םויס םיכילהתל
תינבת שי יכ םא ,םיכילהתה לש םנכות תניחבמ חותפ םויסה
קיסהל היהי רשפאש ידכו ,תיברימה תלעותה תא ךילהתה ןמ קיפהל ידכ םויסה יכרדל תרדגומ
.תוידומילהו תויכוניחה תונקסמה תא ונממ.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ