3 אצוממ
םישדוח
םינורחא

97 לש עצוממ

ןותנה

שדוחל ןכדועמ


12,743
11,140
10,163

1
תואצוה
הלשממה
10,701
10,381
10,658
1
תוסנכה
הלשממה
904+
759+
495-
1
-ףדוע/+ןועריג