ןדרייללכ
היסולכואה תסורפת
היסולכוא
ןדריב תותדו םימע


תד
רצח לע תוליכר תצקו
...הכולמה
לשממ
הקיטילופו

ןוחטבו אבצ
...הירוטסיה
םיסחי
םיימואלניב
ברע תונידמ םע םיסחיה

ברעמהו ןדרי

לארשיו ןדרי

פ"שאו ןדרי

?םויה המו

תואלקחה
הלכלכ
םיבצחמ

הישעת

ץוח רחס

ץוח עויס

תוריית


םימ