לארשי


לשממ | ל"ניב םיסחי | ןוחטיבו אבצ | הלכלכ | היפרגומד | היגולוקא
היפרגוילביב | םימ | היגרנא | תד | הקיטילופו


('דכו ןוירפ ,הלכשה ,ןיאושינ) םייללכ םייפרגומד םיטביה ;החיתפ
ורתונ לבא ,תוצובקה לכ ברקב הדמתהב ולע הלכלכה םוחתב םיגשיהה
לש יבלש-תלתה דובירל המודב .תועמשמ יבר םילדבה םניעב
הלכשהה תמר ילעב םה הקירמא-הפוריא יאצוי םידוהיה ,הקוסעתה
חרזמה תודע ינב םידוהיה םיבצינ המ קחרמב םהירחא ,רתויב ההובגה
םיגשיה וגישה תיברעה הייסולכואב םירצונה יכ םא ,םיברעה כ"חאו
חרזמה תודע ינב לש םהייוכיס .םימלסומה לש הלאמ םיהובג םייכוניח
ברעמה יאצוי לש הלאמ םינטק םיינויע םיינוכית רפס יתבל לבקתהל
רפס יתב תכרעמל תונפל םיצלאנ םהו ,הביטב התוחפ הנכה ללגב
.םיהובג םידומילל םיעיגמ םניאו םייאלקח םייעוצקמ
ברקב .םיברע ןהו םידוהי ןה ,םיאשינ לארשיב םיריעצה לכ טעמכ
7.7-ל 1975-ב םיבשות ףלאל 9.7-מ ןיאושינה רועיש תחפ םידוהיה
םיאושינ לש המגמ תנמסמ הדיריה .1982-ב ףלאל 7.1-לו 1980-ב
ףוסב לחהש "ןיאושינ ץחל"מ ,תמיוסמ הדימב ,םיעבונה ,רתוי םירחואמ
2024- תונב םישנל האוושהב 2529- ינב םירבגב רסוח ,60-ה תונש
יתנשה תודילה רפסמב םייונישמ עבנש ,(ןיאושינל םילבוקמה םיאליגה)
רוידה יריחמו לארשי לש תוילכלכה היתויעב םג .ןכל םדוק םינש 25-כ
םירוגמ רבדב תויתרבחה תומרונה תופפורתה תפסותב ,םיהובגה
.םייותיע לע ועיפשה ןיאושינ אלל םיפתושמ
םה יכ ףא ,ןיעל םיארנ ןיידע ןוירפב םילדבהה ,ןיאושינה יסופדל דוגינב
50-ה תונשב םידוהיה ברקב אישל ועיגהש ירחא הבר הדימב ומצמטצה
ןיב םה םיטלובה םילדבהה .60-ה תונש עצמאב םיברעל םידוהיה ןיבו ,
םיהובגה םירועישה ןיבל הצובקכ םידוהיה לש םיכומנה ןוירפה ירועיש
ןוירפה ירועיש ןיב ,תוצובקה ךותבו .הצובקכ - םיברעה לש הברהב
חרזמה יאצוי לש הלא ןיבל זנכשא יאצוי םידוהיה לש רתוי םיכומנה
.םימלסומל האוושהב םירצונה םיברעה לש הבר הדימב ךומנה ןוירפהו
ולטבו טעמכ תונושה תוידוהיה תודעה ןיב ןוירפה ירועישב םילדבהה
.1982 תנשב
םה יכ ףא ,ןיעל םיארנ ןיידע ןוירפב םילדבהה ,ןיאושינה יסופדל דוגינב
50-ה תונשב םידוהיה ברקב אישל ועיגהש ירחא הבר הדימב ומצמטצה
ןיב םה םיטלובה םילדבהה .60-ה תונש עצמאב םיברעל םידוהיה ןיבו ,
םיהובגה םירועישה ןיבל הצובקכ םידוהיה לש םיכומנה ןוירפה ירועיש
ןוירפה ירועיש ןיב ,תוצובקה ךותבו .הצובקכ - םיברעה לש הברהב
חרזמה יאצוי לש הלא ןיבל זנכשא יאצוי םידוהיה לש רתוי םיכומנה
.םימלסומל האוושהב םירצונה םיברעה לש הבר הדימב ךומנה ןוירפהו
ולטבו טעמכ תונושה תוידוהיה תודעה ןיב ןוירפה ירועישב םילדבהה
.1982 תנשב

טועימ-בור בצמ לש הניחב ;הנידמה יבשות לש ינש רודו ןושאר רוד
ידוהי
זאמ ץראל ולע ןושארה רודה ינב הקירפא-היסא יאצוי םידוהיה לכ טעמכ
,םיהובג וז הצובק לש ןוירפה ירועיש .60-ה תונש ףוס דעו הנידמה םוק
תודיל 3-מ רתוי טעמ - םידוהיה תוצובק עבראמ םיהובגה םהו ,תיסחי
דמעמה .תוצובקה ראש לש וזמ הכומנ טעמ םייחה תלחות ;השיאל
הסנכהה ןכו תיסחי םיכומנ הצובק לש הלכשההו הקוסעתה תמרב
.הלש תעצוממה
לכמ תוריהמב הלדגהו רתויב הלודגה הצובקה איה וז ,ינשה רודה
םתלכשהו (א"לל 2.9) רתוי םיכומנ ןוירפה ירועיש .תוידוהיה תוצובקה
.זנכשא יאצוימ הכומנו םהיתובאמ ההובג
ברקב התומתה ירועיש םלוא ,המוד םהייח תלחות ,תיפרגומד הניחבמ
םהלש הדוליה ירועישו ,םימלסומה לש הלאמ םיכומנ םירצונה-םיברעה
עצוממב םיאשינ םה .(5.5-ל האוושהב א"לל 2.3) תיצחמ ידכ םיתוחפ
םירצונה םיברעל םויה ,השעמל .םימלסומה ןמ רחואמ שולש דע םייתנש
ירועיש ןכו הנידמב תוצובקה לכלמ ההובג הנושארל ןיאושינ לש ןויצח ליג
.רתויב םיכומנה הדוליה
דועב לארשי תייסולכואמ 15 ליגל תחתמ םידלי 35.3% ויה 1955 תנשב
םישישק 4.8%-ו (1564-) הדובעה ליגב םישנו םירבג ויה 59.9%
ןוירפב הדיריה ללגב 33.3%-ל םידליה רועיש דרי 1980 תנשב .(+65)
הדובעה ליגב הייסולכואה רועיש .8.6%-ל הלע םישישקה רועיש וליאו
םג ןוירפב הדירי חינהל ןתינ .(58.2%) רתוי וא תוחפ ביצי ראשנ
.ךשמהב
לוע לטומ הילעש ,1564- ליגה תצובקש ,הדבועל תובישח שי םלואו
.2015 תנשב 66%-כל לודגל היופצ ,תורחאה תוצובקב הכימתה
.לארשיל תילכלכ תלעות ואיבי הלא םיכילהת
התומתה ירועישו תונושה םילועה תוצובק לש ןוירפב םילדבהו םייוניש
בכרה תא וניש חרזמה תודעמ םילועה ברקב תוריהמב ודריש
חרזמה תודע ינב 52%-ל זנכשא יאצוי לש 85%-מ תידוהיה הייסולכואה
ךילהת בצק .דיתעב םג ךשמית וז תוחרזמתה .(1981 תמועל 1948)
בור .ההז טעמכ הייסולכואה לודיג בצק יכ ,הריגהב רקיעב יולת הז
תוריהז תויזחת וליפא ,תאז תורמל .אקווד ,זנכשא תוצראמ אובת היילעה
ידכל 2015 תנשב עיגי תידוהיה הייסולכואב םיחרזמה רועישש תוארמ
לש םיימונוקא-ויצוסה םינייפאמה יבגל תועמשמ וז הדבועל .60%
.תויטילופה תוכלשההו תילארשיה הרבחה
ירחא .לארשיב זוחא 66% לש בור םיברעה וויה הנידמה םוק ברע
הז זוחא דרי 1982 תנשב .19% ידכל םרפסמ דרי תואמצעה תמחלמ
הייסולכואה לש לודגה זוחאה תא הרמש תינומהה היילעה .17%-ל
םיברעה ברקב א"ללה ירועישש תוחינמ תוינכדע תויזחת .ץראב תידוהיה
היהי 2015 תנשב .20102014- םינשב א"לל 2.8 ידכל תדרל וכישמי
ךותב ליגה תוצובק ןיב לדבה םג היהי .79%-ל 76% ןיב םידוהיה זוחא
.תיללכה הייסולכואה תמועל תידוהיה הייסולכואה
ןניא לארשיב םיברע-םידוהי לש טועימ-בורה תודמע יכ ןועטל רשפא ןאכמ
.דיתעב תיטסרד הרוצב תונתשהל תויושע

לש םייפרגומד םיטביה ;וילע רשגל תונויסינו יתדעה ינושה
םיינתאה םילדבהה
בוריע תועצמאב יתדעה ינושה תתחפה תגשהב הכורכ היצזינגומוה
לדגה רועישה אוה ךכל אמגוד .הנוש עקר ילעב םדא ינב לש יביסנטניא
ברקב תיתוגהנתה תוביציב הכורכ רעפה תריגס .םייתדע-ןיב םיאושינ לש
יפלכ תויליבומ םע ,בחרמב הצופתה :אמגודל ,רתוי הובגה דמעמה
,םירוגמב תרכינה הדרפהה תורמל .הקירפא-היסא יאצוי לש הלעמ
םגו יתדעה בכרהה תניחבמ תוינויוושה רופישל הקזח המגמ תלעופ
יגולנא ךילהת .םהלש םירוגמה תונוכש תועיצמש םיתורישה תניחבמ
איבהש המ ,תואירבהו האופרה תניחבמ חרזמה יאצויל שחרתה
.זנכשא יאצוי לש וזל םייחה תלחות תאוושהל
תועצמאב) םירעפה לוטיב לש דעי ותוא תגשהב הכורכה ,תוסנכתה
םהבש ,ןוירפ תומרלו תוחפשמ תריציל רשקב ךכ .(תודגונמ תויגטרטסא
םיינרדומ תוגהנתה יסופד לש המ תדימ (הקירפאו) חרזמה יאצוי וצמיא
תיתגרדה היילע ,ןיפולחלו ;הדוליב התחפה :ןאכמו םייברעמו
.ןוירפב תרכינ היילע ךכו ,ברעמה יאצוי לצא תויתחפשמב
תינגומוה השיג לש תיתגרדה תורצוויה לע םיעיבצמ םינושה םיסופדה לכ
-יא לע תועיבצמ תומגמה .לארשיב םידוהיה תיפרגומד לא הדיחאו
םיכילהתה .םינוש םירוגמ יכילהתו תויתחפשמ תופדעהל אצומה תובישח
.תוחתופמ תונידמב הלאל םידגונמ
המרב רפס יתבל המשרהב אוה הלכשהה םוחתב יללכה רופישה
םירעפ ורתונ .רתוי ההובגה המרב :המ תדימבו ,תינוכיתהו תידוסיה
התייה יתלכשהה רעפה תריגס .םיהובג םידומילל המשרהב םייתועמשמ
תמר יכ ןייצל שי .םירבגה לצא רשאמ ,םישנה לצא רתוי הריהמ
הדורי ל"וחמ הלא תמועל ץראב וכנחתה רשא םירגוב לש םיגשיהה
לש היצזימדקאה תמרונ ללגב ,ההובגה הלכשהב רסחב הקולו הברהב
,הקוסעתה םוחתב תועיפומ תומוד תומגמ .ל"וחב תוידוהי תויסולכוא
הלוכי ,תאז תורמל .הקוסעתה תורוצב רתי תושימג תרשפאמ הלכשהה
.יהשלכ הצובקל תיעוצקמ תוחמתה חתפתהל
יטילופה עצמב תרחבנה הגלפמה ןיבל תיתדעה אצומה תצובק ןיב סחיה
דמעמה לש קזח ךוויתל ןותנ אלא ,דבלב םינתשמ ינש י"ע ןייפאמ וניא
תויונשרפ .טלוב יתביבס זוכירב םירושקה ,םיעיבצמה לש ימונוקא-ויצוסה
םייונישל תיטילופה תכרעמב םייונישה ברימ תא תוסחיימ תונוש תויטילופ
עבנ 1977-ה יטילופה ךפהמה ,לשמל .הייסולכואה ברקב םייפרגומדה
,יזנכשאה אצומה ןמ ינוניב דמעמ ישנא לש הכימת תווהתהמ רקיעב
הז םימרוג בוליש .תיתד-יטנא אלו תיטסילופופ ,תידמעמ-ןיב הגלפמב
תגלפממ ובזכאתהש רתוי םיכומנה םידברהמ םיילאיצוס םימרוג ךשמ
.הדובעה

לארשיב תוינתאה תוצובקה לש םייטילופו םיימונוקא-ויצוס םיטביה
המרב רפס יתבל המשרהב אוה הלכשהה םוחתב יללכה רופישה
םירעפ ורתונ .רתוי ההובגה המרב :המ תדימבו ,תינוכיתהו תידוסיה
התייה יתלכשהה רעפה תריגס .םיהובג םידומילל המשרהב םייתועמשמ
תמר יכ ןייצל שי .םירבגה לצא רשאמ ,םישנה לצא רתוי הריהמ
הדורי ל"וחמ הלא תמועל ץראב וכנחתה רשא םירגוב לש םיגשיהה
לש היצזימדקאה תמרונ ללגב ,ההובגה הלכשהב רסחב הקולו הברהב
,הקוסעתה םוחתב תועיפומ תומוד תומגמ .ל"וחב תוידוהי תויסולכוא
הלוכי ,תאז תורמל .הקוסעתה תורוצב רתי תושימג תרשפאמ הלכשהה
.יהשלכ הצובקל תיעוצקמ תוחמתה חתפתהל
יטילופה עצמב תרחבנה הגלפמה ןיבל תיתדעה אצומה תצובק ןיב סחיה
דמעמה לש קזח ךוויתל ןותנ אלא ,דבלב םינתשמ ינש י"ע ןייפאמ וניא
תויונשרפ .טלוב יתביבס זוכירב םירושקה ,םיעיבצמה לש ימונוקא-ויצוסה
םייונישל תיטילופה תכרעמב םייונישה ברימ תא תוסחיימ תונוש תויטילופ
עבנ 1977-ב יטילופה ךפהמה ,לשמל .הייסולכואה ברקב םייפרגומדה
,יזנכשאה אצומה ןמ ינוניב דמעמ ישנא לש הכימת תווהתהמ רקיעב
הז םימרוג בוליש .תיתד-יטנא אלו תיטסילופופ ,תידמעמ-ןיב הגלפמב
תגלפממ ובזכאתהש רתוי םיכומנה םידברהמ םיילאיצוס םימרוג ךשמ
.הדובעה
יטסיטטסה ןותנשה ;הרבחה יעדמ תארוהב היפרגומד :תורוקמ)
('דכו (טנרטניא תרודהמ) לארשיל

.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ