ביבא בלחס הקיטילופואיג
ת"הזמה לע תורוקמ :רזע תורפס
.תוירפסב אוצמל ןתינ - (םירמאמו םירפס) תרחבנ היפרגוילביב

תירבע

.1994 .ןומדקא .ת"הזמב יניערג קשנ .'ש ,ןוסנורהא

דרשמ ."ןוכיתה חרזמה-עד" תרדיס .ת"הזמב םולשה ךילהת .'ח ,זפוא
.1994 .הרבסהה זכרמ .ךוניחה

.1997 .תונורחא תועידי .םולשב תעגל .'י ,ןילייב

16- 'מע .322 'סמ .תוכרעמ "המחלמב הריזכ תרושקתה" .'א ,והילא ןב
.19

ןותנש ."(הירחאו יניס תכרעמ ינפל) ונדמעמו וננוחטב" 'ד ,ןוירוג ןב
.1960 .םילשורי .יתלשממה סיפדמה .ך"שת הלשממה

ג"כשת ןסינ .151 'סמ .תוכרעמ ."רחמל םג - ןוחטבה תייעב" .'ד ,ןוירוג ןב
.1963

ילוי .ד"צ תרבוח ,ה"כ ךרכ .תוכרעמ .םידקפמ סנכב םירבד .'ד ,ןוירוג ןב
.1955

.1997 .תונורחא תועידי .דירדמב תרבוע םולשל ךרדה .'א ,רוצנב

הנש .ביתנ ."לארשי לש תיניערגה העתרההו 'םולשה ךילהת'" .'ר 'ל ,סרב
.6054- 'מע .1998 ראוני ,(60) 1 ןויליג ,הרשע תחא

זכרמ .6 'סמ רקחמ ח"וד .םולשל המחלממ רבעמה .'י ,בוט-ןמיס-רב
.1996 .א"ת 'בינוא .םולש ירקחמל ץמנייטש

.ןוחטיבה דרשמ .םידחוימה םיסחיה תיתשת– לארשי-ב"הרא.'א ,עובלג
.1994 .ביבא לת

ןוחטיבה תכרעמב םשומישו םייגטרטסא םיינידמ םיקחשמ .'א ,עובלג
.2724- 'מע .1980 יאמ .273 'סמ א"מ ךרכ תוכרעמ

תועצמאב יברע ילארשיה ךוסכסה דומילמ םיחקלו תואצות" .'א ,עובלג
.238214- 'מע .1979 רבמצד ה"מ ךרכ תומגמ ."היצלומיס קחשימ

ביבא לת תטיסרבינוא ,הפי ש"ע םייגטארטסא םירקחמל זכרמה תווצ ח"וד
םייגטארטסא םירקחמל זכרמה .םולש רדסהל םיכרד :הזעו ןורמוש ,הדוהי
.1989 .ביבא לת .ביבא לת תטיסרבינוא ,הפי ש"ע

תויעב ,תורומת - םיברעה הינכשו לארשי) םולשו תומחלמ .'א ,ןבארה
.1989 .ביבא לת .ריבד .(םיכמסמו

.1996 .ןליא-רב 'בינוא תאצוה .םולש השוע ןייסוח .'מ ,ק"ז

.1996 .ריבד .ימואל ןוחטב .'י ,לט

.1994 .םילעופ תירפס .לארשיב היגטרטסאו הקיטילופ .'א ,ביני

זכרמה ."ןופצה לובגב ןוחטבה ירדסהב ביכרמכ םואה חוכ" .'א ,ןרבל
,13 'סמ רכזמ .ביבא לת תטיסרבינוא ,הפי ש"ע םייגטרטסא םירקחמל
.1985 ראורבפ

.הפקתהו הנגה :לארשי לש תיאבצה הנירטקודה .'א ,הטיול
םש לע םייגטרטסא םירקחמל זכרמהו דחואמה ץוביקה תאצוה
.1988 .ביבא לת .םודא וק תיירפס .ביבא לת תטיסרבינוא ,הפי

.1994 .דחואמה ץוביקה .ת"הזמב היכרות .'א ,לאיל

.1995 .תונורחא תועידי .שמשה תחת םוקמ .'ב ,והינתנ

.1998 .תונורחא תועידי .ךילהתה .'א ,ריבס

ימת זכרמ .יברע-ילארשיה רשקהב ןוחטבו ןומא תיינבל םיעצמא .'י ,ןורבע
'סמ ,רקחמ תוחוד תרדס .ביבא לת תטיסרבינוא ,םולש ירקחמל ץמנייטש
.149- 'מע .1995 .3

לת .דחואמה ץוביקה .לארשי לש תיניערגה המלידה .'י ,ןורבע
.1987 .ביבא

לת .דחואמה ץוביקה / םודא וק .לארשיל תיניערג העתרה .'ש ,ןמדלפ
.1983 .ביבא

.1998 .תונורחא תועידי םולשה ףס .'א ,ץיבוניבר

,םאננ אלש םואנה) .ןורש לאירא לש ןוחטבה תשיפת" .'א ,ןורש
תאצוה .(םירמאמ ץבוק) הרירב תמחלמ (ךרוע) .'י ,רפלא לצא ."(19.12.81
לת תטיסרבינוא .הפי ש"ע םייגארטסא םירקחמל זכרמה ,דחואמה ץובקה
.1985 .ביבא לת .ביבא


םיאשונ יפ לע תקלוחמ תירבעב תרחבנ היפרגוילביב
:ןוכיתה חרזמב םולשה ךילהתל םירושקה

.ןוכיתה חרזמב לארשי - םולשה ךילהת :ךותמ
.הלאירא תיב ןויצ-רעש תיירפס
.הנליא דרופ ,תירונ ןמביל ,תידוהי רבוזיא :תוכרוע
.1994 רבוטקוא - ה"נשת ןושח

(ךוסכסה לש הירוטסיה) יברע-ילארשיה ךוסכסה
ןוחטיבה דרשמ .ילארשי-יברעה ךוסכיסה סלטא .ןיטרמ ,טרבליג
.1994 .ביבא לת .רואל האצוהה -

,םימרוג :ילארשי יברעה ךוסכסה .םיכרוע ,יכדרמ ,רואנו ןתיא ,עובלג
.א"משת .ביבא לת ,ןוחטבה דרשמ .םייוכיס ,םיתומיע

תומחלמ :ורפס ךותב ."םירדסההו תומחלמה תייגוס" .ףולא ,ןבארה
.םיכמסמ ,תויעב ,תורומת - םייברעה הינכשו לארשי :םולשו
.436401- 'ע .ט"משת .ביבא לת .ריבד

.םילשורי .רתכ .יברעה םלועה לש יטילופ ןוקיסקל ."ךוסכס ,לארשי - ברע"
.360340- 'מע ,1988

ךוסכסב םימה תייעב
.ןוכיתה חרזמב םימה לע קבאמה ;שא לש תורהנ .ןונרא ,רפוס
.1992 .ביבא לת .דבוע םע

לארשי ייברע
.ד"נשת .ביבא לת .דחואמה ץוביקה .םידקפנ םיחכונ .דוד ,ןמסורג

.םייטילופ םיטביה :19911967- לארשיב יברעה טועימה .בקעי ,ואדנל
.ג"נשת .ביבא לת .דבוע-םע

.םיברעו םידוהי ןיב לארשיב ןילמוג יסחי - לארשי יחרזא םיברעה
.184128- 'מע ,ה"משת .םילשורי .ריל-ןו דסומ

םיזורדה
.1993 .ביבא לת .סוריפפ .ןלוגב ןוחטיבו םולש .הירא ,ולש

םייעבט םיבאשמ ,הלכלכ ,היפרגואג ,יללכ רואית - ןוכיתה חרזמה
םיישונאו
,1988 .םילשורי .רתכ .יברעה םלועה לש יטילופ ןוקיסקל ."ןוכית חרזמ"
.209207- 'מע

םולשה ךילהתו םירצמ - לארשי יסחי
,ןתיב ,הרומז .הנויה תנש .באז ,ףישו דוהא ,ירעי ,ןתיא ,רבה
.ם"שת .ביבא לת .ןדומ

.ם"שת .ביבא לת .ןקוש .םולשל חתפה דיוייד פמק .לאוי ,סוקרמ

האצוהה - ןוחטבה דרשמ .םולש יכרד .םיקילא ,ןייטשניבור
.128118- 'מע ,ב"נשת .ביבא לת .רואל

רטשמה לומ לא לארשי תנידמו ידוהיה בושיה ;תינדרי היצפוא" .ןד ,ןטפיש
.ביבא לת .דחואמה ץוביקה .תיניטסלפה תימואלה העונתהו ימשאהה
.1986

ןדרי םע ןתמו אשמה
.1994 ילויב 25 ד"נשתה באב ז"י :ןדרי-לארשי ןוטגנישוו תרהצה
.םימוסרפה תוריש ,הרבסהה זכרמ ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ
.1994 ,ד"נשת .םילשורי

'מע ,1994 ,רבוטקואב 19 ,בירעמ ."ךמסימה :םולשה םכסה" .ימח ,ולש
.75-

הירוס - לארשי יסחי
.לארשי ןוחטיבו הירוס .םיכרוע ,יבא ,רבוקו הרשמ ,זועמ ,רנבא ,ביני
.1991 .ביבא לת .תוכרעמ

.1993 .ביבא לת .סוריפפ .ןלוגב ןוחטבו םולש .הירא ,ולש

תונידמ םעו םימע םע םירשקו םיסחי ,הירוטסיה ,םינותנ - םיאניתשלפ
רוזאב
,םימרוג - ילארשי-יברעה ךוסכסה .םיכרוע ,יכדרמ ,רואנו ןתיא ,עובלג
.195173- 'מע ,א"משת .ביבא לת .ןוחטבה דרשמ .םייוכיס ,םיתומיע

ץוביקה .לארשי לע היתועפשה - תיאניתשלפ הנידמ .קרמ ,רלה
.1991 .ביבא לת .דחואמה

.19491947- םיניטסלפה םיטילפה תייעב לש התדיל .ינב ,סירומ
.1991 .ביבא לת .דבוע-םע

ף"שא
דרשמ .םיעוראו םינוגרא ,םישיא ,ף"שא ןוקיסקל .איג ,רוכב
.1991 .ביבא לת .רואל האצוהה - ןוחטבה

זכרמ .התועמשמו תיניטסלפה הנמאה .טפשוהי ,יבכרה
.1977 .םילשורי .םימוסרפה תוריש ,הרבסהה

.ינויצה רגתאה לומ ף"שא ;תיניטסלפה היצפואה .סחנפ ,ירבנע
.ט"משת .םילשורי .למרכ

ס"אמח
.368353- 'מע ,1990 .םילשורי .ןקוש .הדפיתניא .דוהא ,ירעיו באז ,ףיש

.רורטה ךרדל הללאב הנומאמ ;סאמח .הביבא ,יבאשו ינור ,דקש
.1994 .םילשורי .רתכ

הדאפיתניא
.הדאפיתניאה :ךוסכסה ןיעב .םיכרוע ,רשא ,רססו דג ,רבליג
.144128- 'מע ,ב"נשת .ביבא לת .דחואמה ץובקה

תרדס) ז"משת .ביבא לת .דחואמה ץוביקה .בוהצה ןמזה .דוד ,ןמסורג
.(האירק ןמיס ירפס

.1990 .םילשורי ,ןקוש .הדאפיתניא .דוהא ,ירעיו באז ,ףיש

.תוכלשההו םינייפאמה ,תוביסה :הדאפיתניאה .הירא ,ולש
.ן"שת .ביבא לת .סוריפפ

םיאניתשלפה םע ןתמו אשמה
ירדסה רבדב תונורקעה תרהצה לע תסנכב ןוידהו הלשממה תעדוה
ךוניחה דרשמ .פ"שא םע תורגאה יפוליחו ימצע לשממ לש םייניב
.ד"נשת .םילשורי .הרבסהה זכרמ ,תוברתהו

םילשורי דמעמ
הדיתע רבדב תועצה ?ןאל םילשורי .הרובד ,לאירוכ-ןסואהו השמ ,שריה
.1994 .םילשורי .לארשי רקחל םילשורי ןוכמ .ריעה לש

םולשה ךילהתב הפוריא תונידמו תומצעמה תוברועמ
.םידחוימה םיסחיה תיתשת :לארשי - תירבה-תוצרא .ןתיא ,עובלג
.ד"נשת .ביבא לת .רואל האצוהה - ןוחטבה דרשמ


תילגנא

Bremer, S.A. "An Appraisel of the Substantive Findings of the INS
Project", in Hoole, F.W. and Zinnes, d. (eds) Quantitative
International Politics. Praeger, 1976. pp.304327.-

Bremer, S. A. "The Simulated International Processor". in Guetzkow,
H. and Valadez, J. (eds) Simulated International Processes Sage,
1981. pp. 135.

Brody, R. "Some Systemic Affects of Nuclear Weapons Technology:
A Study trhough Simulation of a Multy Nuclear Future", in Mueller, J.
(ED) Approaches to Mearsurement in International Relations.
Meredith, 1969. pp.113136.-

Dawson, R. "Simulations in Social Sciences". in Guetzkow, H. (ed)
Simulation in Social Sciences - Readings Prentice-Hall 1962. pp.117.-

de Sola Pool, I. Kessler, A. "The Kaiser, The Tsar, and the Computer
- Information Processing in a Crisis", in Rosenau, J. (ed) International
Politics and Foreign Policy (2nd ed). The Free Press 1969. pp.664-
678.

Guetzkow. H. et. al. Simulation in International Relations .Prentice Hall,
1963.

Guetzkow. H. "A Use of Simulation in the Study of International
Relations", in Guetzkow, H. (ed) Simulation in Social Sciences -
Readings Prentice-Hall 1962. pp.8292.-

Hermann, C. and Hermann, M. "An Attempt To Simulate the Outbreak
of World War I". in Rosenau, J. (ed) International Politics and Foreign
Policy (2nd ed). The Free Press 1969. pp.340363.-

Lantis J. "Simulations as Teaching Tools: Designing the Global
Problems Summit". in International Studies Notes. Vol. 21. No. 1.
Winter 1996. pp. 3038.-

Raser, J. "What and Why Simulation?" in Gamson, W. SIMSOC - A
Simulated Society. (3rd ed) The Free Press 1978. pp. 4145.-

Smoker, P. "International Relations Simulation" in Gutzkow, H. Kotler,
P. Shultz, R. (eds) Simulations in Social and Administartive Science
Prentice Hall, 1972. pp. 296339.-

Smoker, P. "The International Processes Simulation". in Guetzkow, H.
and Valadez, J. (eds) Simulated International Processes Sage, 1981.
pp. 101133.-

Starkey, B. and Wilkenfeld, J. "Project ICONS: Computer-Assisted
Negotiations for thr IR Classroom". in International Studies Notes. Vol.
21. No. 1. Winter 1996. pp. 2529.- (Interet – http://www.

.(קריעו ןריא לע) תילגנאב םירמאמ

Chubin Shahram, "Does Iran Want Nuclear Weapons?" Survival, Vol.
XXXVII, No. 1, (spring 1995).

Fuller Graham E, The Center of the Universe: The Geopolitics of Iran
(Boulder, Westview Press), 1991.

Kemp Geoffrey, "The Role of Iran and Iraq", In Theodore
Couloumbis, Thanos Dokos (eds.), Arms Control and Security in the
Middle East and the CIS Republics, (Athens: ELIAMEP), 1995.

Von Dornoch Alex, "Iran's Violent Diplomacy", Survival, Vol. XXX,
No. 3, (London: IISS), May/June 1988.

Wyllie James, "Iran's Quest for Security and Influence", Jane's
Intelligence Review, July 1993.

ץבוק תדרוה


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ