קחשמב םינקחשה בכרה :יללכ עדימ

ועבקיי םיימואל ןיבה םינקחשה לש םמוקמ תא תואלממה תותיכב
ןתינ .ךילהתל םירושקה םינוגראל וא תונידמל ומיאתיש ,םידיקפת יאלממ
:הלא תונורקע יפל םידיקפתה יאלממ תא עובקל

ללכ ךרדב .תוטלחהב ירקיעה עירכמה אוה - הנידמ שאר
םירטשמב .וירבח רושיאב אלא ,ומצע תעד לע לעופ אוה ןיא יטרקומד רטשמב
ויתוטלחה תא איצוהל ול םיעייסמ ותווצ ישנאו ,ודבל עירכמ אוה םיינדור
ירבח םע ץעייתמ ןכ השעמל ןקחשה תוימדהב יכ םא) לעופה לא
.(הצובק

בורלו ,הנידמה טינרבק לש ודצל בצינ .ץוחה רש םצעב אוה - ץוחה ירשק לע הנוממה
.יטמולפידה ןתמו אשמה לוהינל ומעטמ חלשנ

לש םילאה דצב קסוע .ןוחטיב רש וא הנגה רש - אבצה יניינע לע הנוממה
תוינידמ תא לעופל איצומ אוה .הנידמב םיימואל ןיבה םיסחיה
.תווצב םירחא םימרוג םע םואיתב הז םוחתב וצרא

,תרושקתה לא ומעטמ תועדוה חלוש .תרושקתה םע רשקה שיא אוה - רבוד
תרושקת ישנא םע םיילמרופ אל םיעגמ רצויו ,הז םוחתב גיהנמל ץעוי
אוה םג לוכי תווצה ירבחמ דחא לכ תאז םע .("תופלדה")
.םייבמופה תרושקתה יצורעב עיפוהל לוכי יאדוובו ,תרושקתה םע רשקב תויהל

ףאו) ןתינ תווצ לכב .(הייסולכוא ,םימ ,תולובג) - תודחוימ תויגוסל םיחמומ
תודמועה תוימואל ןיבה תויגוסל םיחמומ תונמל (יוצר
םיחמומה .(הרקבה העבקש יפכ בורל) םויה רדס לע
קחשמב .תושרדנה תומישמה תא וניכיו דומילה בלשב אשונה תא ודמלי
לש ודצל זא ודמעיו ,וז היגוסב החמתמה ןתמו אשמב הצובקה יגיצנ ויהי םה ומצע
.טינרבקה

ךרוצ היהי םאו ,םיכרוע ,חטש יבתכ וז הצובקב ויהי ליעל רומאכ - תרושקתה תצובק
.םירדש םג

הצובק םג הב תויהל הלוכי תיעוצקמה הרקבה דבלמ - הרקבה תצובק
הרקבה יגיצנ זאו ,תונושה תותיכב קחשמה יפתתשממ
.םינקחשה ןמ דחא לכ לע וחקפי.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ