:יללכ רבסה
.היצלומיסה תוליעפ ןמז לכ ךשמל םכתא שמשי הז ץבוק
חוויד ריבעהל ,יללכ רסמ ריבעהל ,םכסה רשאלו חוודל וצרת רשאכ
- תדחוימ תוליעפ תודוא רוסמל וא ,"תרושקתה" לא הנידמה רבוד םעטמ
.הז תרגסמ ץבוקב ושמתשה
רומשל יאדכ - ןכ לע ,םירדשה לכ רוגישל םכתא שמשי הז ץבוק - ורכז
לכ רוגישל םייטנוולרה םיעטקה תא לפכשלו ,קיר תינבת ץבוקכ ותוא
.םייפיצפסה םירדשהמ דחא

:שומיש תוארוה
.(הטמל למסה לע וא ןאכ וצחל) ישיאה םכבשחמ לא ץבוקה תא ודירוה ,תישאר
,"יללכ - םירדש רוגיש ספוט"-ב םיעיפומה תודשה לכ תא ואלמ ,תינש
."הרקבה" ידי לע עבקיש ,"ירודיס רפסמ" הדשמ ץוח
.חולשל םינינועמ םתא ותואש ספוטב תודשה לכ תא ואלמ ,תישילש
דבעמ תועצמאב) *.doc ךמסמכ אלמהו ןכומה ספוטה תא ורמיש ,ףוסבל
.ותוא וחלשו ,(WORD םילילמתה

.דעוימה ומוקמל רבעויו דבועי ספוטה .והז

יללכ - םירדש רוגיש ספוט


ירודיס רפסמ
:(הרקבה שומישל)


:רוגיש ןמז

:(אל/ןכ) ידוס

תופיחד
:(לוהב/ידיימ/ליגר)

:לא

:תאמ

:ןודנה

:דעיל סחייתמ

םכסה ספוט .א

תקולחמב םיאשונ
ומכסוהש םיאשונ


רסמ ספוט .ב

 

רבוד ספוט .ג

 

"תדחוימ תוליעפ" ספוט .ד

הלועפ ףותיש

... םע תירב

...ל ילכלכ עויס

...ל יאבצ עויס

גרד-תאלעה/תחיתפ
תיטמולפיד תוגיצנ

(תרתוככ) רחא

םימילא םיעצמא

... יפלכ רורט תלועפ

תיאבצ תוננוכ תזרכה

אבצ סויג

...לא תוחוכ רוגיש

תלבגומ תיאבצ הלועפ

הפקתמ
תבחרנ תילנויצנבנוק


קשנב שומיש
יטקט יניערג

 


:טוריפ

:םיקומינ

 

ץבוק תדרוה


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ