תויעב-םיעצמא-םידעיה ריינ :םיליגרתו םירזע

:רבסה
ךמסמה" לש ויביכרמ תשולשמ דחא אוה תויעב-םיעצמא-םידעי ריינ
לכ רובע הז ךמסמ תינבתב שמתשהל םכילע .םהבש טרופמהו "ינידמה
םיעצמא ,םידעי רידגהל שי הנידמ לכב .דעיה-תונידממ תחא
הביצמ הירוס לשמל .םיאשונ ךתחב ןהו תיללכ ןה ,םייופצ םיישקו
רוערע אוה דעיה :"םיימואל ןיב םיסחי" אשונב לארשי לומ לא דעי המצעל
ןיבו .סרגנוקב הלודש אוה םיעצמאה דחאו ,ב"הראל לארשי ןיב םיסחיה
לארשי ןיב תכשמתמה תינידמה תודידיה תא תונמל ןתינ הינפל םיבצינה םיישקה
.ףיעסו ףיעס לכב טרפל שי ןבומכ .ב"הראל

םייופצ םיישק
םיעצמא
םידעי
אשונלשממ
הקיטילופוםיסחי
םיימואל ןיבאבצ
ןוחטיבוהלכלכםימתדהיגרנאהיפרגומדהיגולוקאיללכ

ץבוק תדרוה


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ