תיפיצפס הנידמ לע דומילה בלש םויס
ינפב תיאשונה תגצמה תנכה םילשת ('וכו לשממ ,םימ) הצובק לכ
.התיכה
ידימלת ללכמ בושמ לבקתו הלש םירמוחה תא גיצת הצובק לכ
.התיכה
.הלש םירמוחה תא ןגראת הצובק לכ בושמל םאתהב
.הלש יפיצפסה אשונה לע ףיקמ ךמסמ בותכתו בשת הצובקה
.'וכו םירושיק ,תונומת םוקימל תוינפה + טסקט ליכי הז ךמסמ
.תוצובקהמ תחא לכ לש גיצנמ תבכרומה השדח בא-תצובק םקות
גציימה ףיקמ ךמסמ ןיכהל איה השדחה הצובקה לש המישמה
:תורטמ יתש הז ךמסמל .היטבה לכ לע םהלש הנידמה תא
ךמסמ תווהל - הינשהו ;דמלנש דומילה רמוח תא םכסל - תחאה
.הז בלש םוכיסל תונכשה תונידמהמ םיתימעה ידי לע ךרעויש
ןתינ ךמסמה לש םיינכטה םיטרדנטסה יבגל תוטרופמ תוארוה
םיילטיגיד םיצבק תנכהב םישגד" :תרתוכה תחת רתאב אוצמל
."תשרל הרמהל

לכות ,ילאוטסקט ובורב רומאכ אהיש ,יטרדנטסה ךמסמל ףסונב
הנכות לכ וא Power Point-ב) הידמיטלומ תגצמ ןיכהל התיכ לכ
.(תרחא המיאתמ

רוגיש"ה ילכ תועצמאב תעה אובב חולשל שי םיכמסמה ינש תא
."םירדש

EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד