ב"הראו יפוריאה דוחיאה ,ם"ואה לש םתוליעפ
תרושקתה רדח לשו
היצלומיסה תחיתפ ינפל שדוחכ ליחתת


רוגס