םינמז-חולו םינכת ,סרוקה יבלש :סרוקה תינכת

ךא ,הז ךירדמב תנוכתמה יפ לע תינורקע הנבית הימדהה
.ךרוצה הרקמב םהילע טילחת הרקבה תצובקש םינוכדעל הפופכ היהת
:הימדה-םדקה בלש

רשא ,יללכ ןודיחב ליחתי הז בלש :עדי ןודיח .א1
.טקיורפל אובמ הווהי ןכו ןוכיתה חרזמל תועגונה תויגוס תאלעהל זרז שמשי
תולאש 20 כ וב ועיפוי ,תבשחוממה התיכב ןושארה רועישב היהי ןודיחה
םיינוכית-חרזמ םירתא טווינב תוקסוע ןתצקמ ,תוינקירמא
הרומה .ונויצב דימ תופצל דימלתה לכוי ב"לחס תכרעמ תרזעב .טנרטניאב
תא ורבע ןכא םידימלתה לכש אדוול לכוי ךא ,םידימלתה ינויצ תא עדי אל
.הדועתב יתנש ןויצל לולקשב ללכיי אל ןויצה .ןחבמה
אלש ,םייביטקארטניא (םיידודיה) םיליגרת ונתניי ןודיחה דצב
.ןויצ םהילע היהי

שדוחכ ךשמיי הז בלש :ןוכית חרזמב םייללכ םיאשונ דומיל .ב1
םיאשונ וב ודמלי תותיכהמ תחא לכבו ,םידומילה תנש תליחתמ
(םינושה םיכתחה לע) תיללכ תירוזא הריקס :ןוכית חרזמב םיבחר
תרותמ תומגדהב שמתשהל רשפא הז בלשב - הימדהה תוטיש תנבהו
.םיקחשמה

יצחו שדוח ךשמיי הז בלש :םיידדצ ברה םיאשונהו תויגוסה דומיל .2
םיאשונה תא קמועל וב דמלת הנידמ-התיכ לכו ,ןושארה בלשה םויסמ
תחא לכל אשונ ,םיאשונ ךתח יפל היהת הדימלה .הילא םירושקה
:םה (תוצובקהו) םיאשונה .תוצובקהמ
(םייזכרמ םישיא ללוכ) הקיטילופו לשממ .א
םיימואל ןיב םיסחי .ב
ןוחטיבו אבצ .ג
הלכלכ .ד
םימ .ה
תד .ו
היגרנא .ז
היפרגומד .ח
היגולוקא .ט

התוא בלשת ךכ רחאו ,הלש אשונב תגצמ הצובק לכ ןיכת דומילה בלש םותב
.הנידמ-התיכה לש תגצמב

:הלאה םיביכרמה עיפוהל םיבייח (היתורזגנ לע) תגצמ לכב

םינותנ
תויזכרמ תויגוסו תויעב
.(םיירוזא) םייתנידמ-בר םיטביה תמועל םייתנידמ-דח םיטביה

וכלהמבו ,יצחו םיישדוחכ ךשמיי הז בלש :יתתיכ-יתנידמ םינותנ בוליש .3
,התיכה תרגסמב הזל הז םירמוחה תא וגיצי םידימלתה הליחת :תמדקתמ היצקארטניא היהת
.תגצמה לש אלמה השוביג ינפל תאז - התיכב תואצרה םג הנייהתו
,תשרל הלש תגצמה תא התיכ לכ הלעת הז בלשב .התיכל התיכ ןיב היצקארטניא היהת תינש
.התוא הנדמלתו התוא הנכרעת תורחאה תותיכה עשתו
- הלוכ התיכה תרגסמב השעית תורחא תוגצממ הדימלה
תומרב תעדל םידימלתה םירומא הז בלש םותב .דרפנב (הצובק) םיחמומ-תדיחי לכב אלו
:הלא העידי

האלמ העידי :תיתנידמ-תיתצובק
הבר העידי :תירוזא-תיתצובק
הבר העידי :תיללכ-תיתנידמ
תינוניב העידי :תונידמה רתי
.תינוניב העידי :תיללכ-תירוזא

יפל תורחאה תותיכה תוגצמ תא טופשתו ךירעת הנידמ-התיכ לכ
.ןהל ורסמייש הכרעהל הדימ תומא

וב וניוציש "ינידמ ךמסמ" התיכ לכ הנבת תוגצמה ךמס לע :הנכה
ךמסמב" .אשונב םיחמומה תווצב םידימלתה ורזעיי ךכ םשל .םתגשה יכרדו הידעי
- םיביכרמ השולש ויהי "ינידמה
"תודמע-םידגיה ריינ" .א
"תויעב-םיעצמא-םידעי ריינ" .ב
"ימואל תויופידע רדס" .ג
- טוריפב ןלהל

,"תודמע-םידגיה ריינ" הנידמ לכ ןיכת ךמסמה תא שבגל ידכ
היהי הז ריינ .םיאשונה תעשתמ דחא לכל עגונב תורהצומ תודמע וב ויהיש
ןתנית (הרקבה ידיב תגצומה) הרהצה לכב - ספוט תרוצב יונב
."םיכסמ אל" ,"תמיוסמ הדימב םיכסמ" ,"דואמ םיכסמ" :ןמסל תורשפא
הנידמ תדמע שבגל איה ןוידה תרטמ ,הצובק לכב ןויד ירחא ושבוגי תודמעה
םיסרטניאה תא גצייל ולכויש ידכ ,םיפתתשמה לכל תרכומו תמכסומ
.םהלש הנידמה לש

,טרופמ ךמסמ ןיכהל הנידמ לכ שקבתת תודמע-םידגיהה ריינ תנכה ירחא
יפל תורחאה תונידמה-תותיכהמ תחא לכל האלמ תוסחייתה וב היהתש
-יכתח יפל קדביי יאשונ ךתח לכו ,2 ףיעסב םיאשונה יכתח
:הנשמ
םידעי
םיעצמא
.תויופצ תויעב וא תוירשפא תויעב

תא םכסיש ,ימואל תויופידע-רדס אבוי ינידמה ךמסמה לש ומוכיסב
םידעי םג וז תרגסמב בלשל שי .ססבתמ אוה םהילעש תוינידמה יווק תאו םינותנה
הדימעב יולת היהי קחשמב "ןוחצינה" .םימודא םיווקו םיימואל
.("םימודא םיווק"מ הגירח-יאבו) םיימואלה םידעיב

יתש ופתתשי הימדהה תצרהב :תופסונ תוצובק תמקה .4
התיכ לכ שירפת ןתלעפה ךרוצל .תרושקתו ב"הרא :תופסונ תוצובק
2 ובצוי תרושקתל .םייטנבלרה םיאשונה תא ודמליש ,םידימלת השולש
.דחא דימלת - ב"הראלו ,תכרעמ רבחו בתכ :םידימלת

תחא הביטחכ ףתושמב ולעפי םיוסמ אשונל "םישרפומה" םידימלתה לכ
.(הידמיטלומ יגצימ בלשיש ,"ןוכיתה חרזמה ןותיע" תא ןיכת תרושקתה)
שבגל שרדיתו ,"הרקבה"מ "ינידמה ךמסמה" תא לבקת ב"הרא תצובק
לע תוכמתסה ךות ימואלה תויופידעה רדס ךמסמ תא וכותמ
הפוקת התואב .התדובע תמלשהל םייעובש ונתניי וז הצובקל .אשונל םירושקה עדימה תורוקמ
.המצע הימדהל םהיתונכה תא םידימלתה רתי ומילשי

התיכ לכ ךופהת הימדהל רבעמה ינפל :תוחלשמ-תולשממ
תא קמועל ודמלש ,םיחמומ-םיצעוי הב םילעופש ,"הלשממ"ל
.(2 ףיעסב םיאשונה תוצובק יפל) םהלש אשונב תויגוסה

אוה לשממה גיצנ) תוצובקהמ תחא לכ ישאר ,םיגיצנ העשת ונומי התיכ לכב
םע םתנידמ-םתצובק םשב ורשקתיש םהו ,("הלשממה שאר"
.םירחאה םימרוגה-תונידמה

:הימדהה לוהינ .5
.חספה תשפוח דע ךשמייו םירופ תוביבסב ליחתי הז בלש

:החיתפה
ןותיע לש ןושארה ןויליגה רותב "הרקבה" ידיב בתכיי - החיתפ שיחרת תגצה
.ת"הזמה
,שיחרתה לע ביגהל שרדית תונידמהמ דחא לכ - םיגיהנמ לש תויבמופ תובוגת
ומסרופי הלא תובוגת ."הרקבה" תועצמאב ,תונותיעה לא רדש ריבעתו
.תועש 48 ופלחי 'בל 'א בלש ןיב ,ינשה ןויליגב

:הנשמה יבלש
םוסרפו םירדש יפוליח לש בלש לכ ןיב םלואו ,דחא ןמזב םילהנתמ םבור
.(תועש 96) םימי העברא ופלחי ת"הזמה ןותיע

,"הרקבה" תועצמאב הנידמל הנידממ םירסמ תרבעה :םירדש-יפוליח
תאשל לכוי רדש לכ .(הילע לבוקמ היהי אוה םא) ודעיל רסמה תא ןווכת הרקבה
- המסיסו שמתשמ-םש לבקי דימלת לכ ."לוהב רדש" לשמל ,הנוש יפוא
ינשב הימדהה לעפת 'ב בלש רחאל ,רמולכ .ותצובק-ותנידמ יפל
ללכ יניעמ םירתסנ תויהל םילוכיש) םירסמו םירדש יפוליח :םיליבקמ םיצורע
ינש .(ללכה תעידיל הנאבות ןבומכש) תרושקת תועדוהו (תונידמה
."הרקבה" לש הכוויתב ולעפי םיצורעה

םיניינועמה םידדצ ןיב ,השיגפ אוה ,ידדצ ,ףסונ ץורע :םידדצה ןיב תוחיש
ופוסבש ,(שארמ וטילחי וכרוא לע) ונכותב לבגומ אל חיש-בר היהי סנכתהל
לע העדוה לשמל ,תונותיעל העדוה וא םכסמ ךמסמ - "הנותחת הרוש" עבקית
.תוחישה ץוציפ

-ירבח ;םהיחוויד תא וריבעי הנידמ לכב תרושקתה יגיצנ :תרושקת יחוויד
תורתוכ לעו תונויליגה ןכות לע וטילחי 'ישארה ךרועה' תושארב תכרעמה
.תובתכה

:הימדה-רתב .6

תיניינע הניחבמ היתויועמשמ תא דומללו ןבלל שי הימדהה םותב
:םיכלהמ המכ תושעל ןתינ ךכ םשל .תידומילו
ואדיו תדיעו סנכל םג רשפא - םידימלתה לכ תופתתשהב הגסיפ-תדיעו סוניכ .א
."תילאוטריו"
.ילוכו הקיטסיטטס ,תויושחרתה טוריפ ובו םכסמ ךמסמ שוביג .ב
הנידמ-התיכה תמרב םיחקלו תונקסמ - תונקסמ תקסהו םוכיס .ג
.תימואל ןיבה הריזה לע תועפשה םג ןייצל שי ,תירוזאה המרבו

ץבוק תדרוה


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ