ת"הזמב תיטילופואיגה היצלומיסה

ךא ,הז ךירדמב הלולכה תנוכתמה יפ לע ינורקע ופואב הנבת היצלומיסה
.הרקבה תצובק י"ע ךרוצה הרקמב טלחויש יפכ םינוכדעל הפופכ אהת וז

:היצלומיס-םדקה בלש

הנידמ/התיכ לכל יפיצפסו) יללכ ןודיחב ליחתי הז בלש :עדי ןודיח .א
.טקיורפל אובמכו תוינוכית חרזמ תויגוס תאלעהל זרזכ שמשיש ,(דיתעל
תולאש 20-כ לולכי ,תבשחוממה התיכב ןושארה רועישב ךרעיי ןודיחה
תשרב םיינוכית-חרזמ םירתא טווינב תוקסוע ןתצקמ ,תויאקירמא
הרומה .ונויצב דימ תופצל דימלתה לכוי ב"לחס תכרעמ תרזעב .טנרטניאה
תא ורבע ןכא םידימלתה לכש אדוול לכוי ךא ,םידימלתה ינויצ תא עדי אל
,שמשי אלא ,(הדועתב) יתנש ןויצל לולקשב יטנוולר היהי אל ןויצה .ןחבמה
אלש ,םייביטקארטניא םיליגרת ונתני ןודיחה דצב .ולוכ סרוקל זרזכ ,רומאכ
.ןויצ ואשיי

עגרמ שדוחכ ךשמיש הז בלשב :םיינוכית חרזמ םיאשונ דומיל .ב
םיאשונ תותיכהמ תחא לכב םידימלתה ודמלי ,םידומילה תנש תליחת
(םינושה םיכתחה לע) תיללכ תירוזיא הריקס :םיבחר םיינוכית-חרזמ
תרותמ תומגדהב ירשפא שומיש ךות) היצלומיסה תוטיש תנבהו
.(םיקחשמה

יצחו שדוח ךשמיש ,הז בלשב :תוידדצ ברה תויגוסה/םיאשונה דומיל .ג
םיאשונה תא קמועל הנידמ/התיכ לכ דמלת ,ןושארה בלשה םויס ןמזמ
תחא לכל אשונ ,יאשונ ךתחב עצובת הדימלה .הילא םייטנוולרה
:םה (תוצובקהו) םיאשונה .תוצובקהמ
(םייזכרמ םישיא ללוכ) הקיטילופו לשממ .א
םיימואלניב םיסחי .ב
ןוחטבו אבצ .ג
הלכלכ .ד
םימ .ה
תד .ו
היגרנא .ז
היפרגומד .ח
היגולוקא .ט

ךשמהב ובלשתו ,הלש אשונב תגצמ הצובק לכ ןיכת דומילה בלש םותב
.תיטנרהוק תיתנידמ/תיתתיכ תגצמב

:םיאבה םיביכרמה תא לולכל תבייח (היתורזגנ לע) תגצמ לכ

םינותנ
תויזכרמ תויגוסו תויעב
.(םיירוזיא) םייתנידמ-בר םיטביה תמועל םייתנידמ-דח םיטביה

וכלהמבו ,יצחו םיישדוחכ ךשמיי הז בלש :יתתכ-יתנידמ םינותנ בוליש .ד
השוביגל דע) התיכ לכ ךותב ,תישאר :תמדקתמ היצקארטניא ךרעית
.התיכב תוילטנורפ תואצרה (ץלמומ) ללוכ - (תיתתיכה תגצמה לש אלמה
לכ .תשרל תיתתיכ תגצמ לכ הלעות הז בלשב .התיכל התיכ ןיב ,תינש
תא תותיכ ןתוא הנדמלת ליבקמבו תורחאה תותיכה עשת י"ע ךרעות תגצמ
-תדיחי לכ י"ע השעית אל תורחא תוגצממ הדימלה .תיטנוולרה תגצמה
תומר גישהל םידימלתה םירומא הז בלש םותב .דרפנב (הצובק) םיחמומ
:אבה גרדמה י"פע העידי

האלמ העידי :תיתנידמ-תיתצובק
הבר העידי :תירוזיא-תיתצובק
הבר העידי :תיללכ-תיתנידמ
תינוניב העידי :תונידמה רתי
.תינוניב העידי :תיללכ-תירוזיא

ךמס לע תורחאה תותיכה תוגצמ תא טופשתו ךירעת הנידמ/התיכ לכ
.ןהל ורסמייש הכרעהל םינוירטירק

היצלומיסה

םיחמומה תוצ לע ךמתסהב) התיכ לכ הנבת תוגצמה ךמס לע :הנכה
ךמסמה" .םתגשה יכרדו הידעי תא לולכיש "ינידמ ךמסמ" (םיטנוולרה
- םיביכרמ השולש לולכי "ינידמה
"תודמע/םידגיה רינ" .א
"תויעב/םיעצמא/םידעי רינ" .ב
"ימואל תויופידע רדס" .ג
- טוריפב ןלהל

,"תודמע/םידגיה ריינ" הליחת הנידמ לכ ןיכת ךמסמה תא שבגל ידכ
אהי הז רינ .םיאשונה תעשתמ דחא לכ יבגל תויתרהצה תודמע לולכיש
ןתנית (הרקבה י"ע תגצומה) הרהצה לכל - ספוט לש תיללכ הרוצב יונב
."םיכסמ אל" ,"תמיוסמ הדימב םיכסמ" ,"דואמ םיכסמ" ןומיסל תורשפא
תיתנידמ הדמע שבגל ותרטמו ,הצובק לכב ןויד ירחא ושבוגי תודמעה
םיסרטניאה תא גציילו גישהל ולכויש ידכ ,םיפתתשמה לכל תרכומו תמכסומ
.תוגירח ילב םהלש הנידמה לש

,טרופמ ךמסמ ןיכהל הנידמ לכ שקבתת תודמע/םידגיהה ריינ תנכה רחאל
י"פע תורחאה תונידמה/תותיכהמ תחא לכל האלמ תוסחייתה לולכיש
-יכתח י"פע יאשונ ךתח לכבו (ליעל םיאשונה תעשת י"פע) םייאשונ םיכתח
:הנשמ
םידעי
םיעצמא
תויופצ/תוירשפא תויעב

תא םכסיש ,ימואל תויופידע-רדס קפוסי ינידמה ךמסמה לש ומוכיסב
םידעי םג וז תרגסמב בלשל שי .ססבתמ אוה וילעש תוינידמה יווקו םינותנה
הדימע לש היצקנופ היהי קחשמב "ןוחצנה" .םימודא םיווקו םיימואל
.("םימודא םיווק"מ הגירח-יאו) םיימואלה םידעיב

יתש ופתתשיי היצלומיסה תצרה תרגסמב :תופסונ תוצובק תמקה
התכ לכ שירפת ןתלעפה ךרוצל .תרושקתו ב"הרא :תופסונ תוצובק
2) ובצוי תרושקתל .םייטנבלרה םיאשונה תא ודמליש ,םידימלת השולש
.דחא דימלת - ב"הראלו ,(תכרעמ רבחו בתכ ,םידימלת

יטילונומ םרוגכ ףתושמב ולעפי םיוסמ אשונל "םישרפומה" םידימלתה לכ
.(הידמיטלומ יגצימ בלשיש ,"ןוכיתה חרזמה ןותיע" תא ןיכת תרושקתה)
שבגל שרדיתו ,"ינידמה ךמסמה" תא "הרקבה"מ לבקת ב"הרא תצובק
תויופידעה רדס ךמסמ תא (םייטנוולר עדימ תורוקמל הינפה ךות) וכותמ
הפוקת התואב .התדובע תמלשהל םייעובש ונתניי וז הצובקל .ימואלה
.המצע היצלומיסל םהיתונכה תא םידימלתה רתי ומילשי

התיכ לכ ךופהת היצלומיסל רבעמה םרט :תוחלשמ/תולשממ
תא קמועל ודמלש ,םיחמומ/םיצעוי םילעופ התרגסמבש ,"הלשממ"ל
.(ליעל תויאשונה תוצובקל םאתהב) תויפיצפסה תויגוסה

- לשממה גיצנ) תוצובקהמ א"כ ישאר ,םיגיצנ העשת ונומי התיכ לכמ
םע םתנידמ/םתצובק םשב ורשקתיש םהו ,("הלשממה שאר"
.םירחאה םימרוגה/תונידמה

:היצלומיסה לוהינ
.חספה תשפוח דע ךשמייו םירופ ביבס ליחתי הז בלש

:החיתפה
ןותיע לש ןושארה ןויליגכ "הרקבה" י"ע בתכיי) החיתפ שיחרת תגצה
.(ת"הזמה
,שיחרתל ביגהל שרדית תונידמהמ דחא לכ) םיגיהנמ לש תויבמופ תובוגת
ומסרופי הלא תובוגת .("הרקבה" תועצמאב) תונותיעה לא רדש ריבעתו
.תועש 48 ופלחי 'בל 'א בלש ןיב (ינשה ןויליגב

:הנשמה יבלש
םוסרפו םירדש יפוליח לש בלש לכ ןיב םלואו ,תינמז וב םילהנתמ םבור
.(תועש 96) םימי העברא ופלחי ת"הזמה ןותיע

,"הרקבה" תועצמאב הנידמל הנידממ םירסמ תרבעה :םירדש-יפוליח
תאשל לכוי רדש לכ .ודעיל ("הרקבה" לע לבוקמ אוה םא) רסמה ןיווכתש
אמסיסו שמתשמ-םש לבקי דימלת לכ .("לוהב רדש" ,לשמל) הנוש יפוא
ינשב לעפת ('ב בלש רחאל) היצלומיסה ,רמולכ .(ותצובק-ותנידמ יפל)
ללכמ םיווסומ תויהל םילוכיש) םירסמו םירדש יפוליח :םיליבקמ םיצורע
ינש .(ללכה תעידיל ,ןבומכ ,הנאבותש) תויתרושקת תועדוהו (תונידמה
."הרקבה" לש הכוויתב ולעפי םיצורעה

םינינועמה םידדצ ןיב - השיגפ אוה ,ידדצ ,ףסונ ץורע :םידדצה ןיב תוחיש
ופוסבש ,(תיפיצפס עבקיי וכרוא) ונכותב לבגומ אל חיש-בר ךרעיי סנכתהל
לע ,לשמל) תונותיעל העדוה וא םכסמ ךמסמ - "הנותחת הרוש" עבקית
.(תוחישה ץוציפ

-ירבח ;םהיחוויד וריבעי הנידמ לכב תרושקתה יגיצנ :םייתרושקת םיחוויד
תורתוכו תונויליגה ןכות לע וטילחי 'ישארה ךרועה' תושארב תכרעמה
.תובתכה

:היצלומיס-רתב

תיניינע הניחבמ היתויועמשמ תא דומללו ןבלל שי היצלומיסה םותב
:םיכלהמ המכ תושעל ןתינ הז ךרוצל .תידומילו
ואדיו תדיעול תורשפא) םידימלתה לכ תופתתשהב הגסיפ-תדיעו סוניכ .א
.("תילאוטריו"
.'וכו הקיטסיטטס ,תויושחרתה טוריפ לולכיש םכסמ ךמסמ שוביג .ב
תיתנידמ/תיתתיכה המרב םיחקלו תונקסמ - תונקסמ תקסהו םוכיס .ג
.(תימואלניבה הריזל תוכלשהה םע) תירוזיאה המרבו


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ