"ימואל תויופידע רדס" :םיליגרתו םירזע

."ינידמה ךמסמה" לש ויביכרמ תשולשב רתויב ינללוכה אוה הז ריינ
ריינ :וימדוק ינש לש אצוי לעופו םוכיס ןיעמ אוה הבר הדימב
.םיישק-םיעצמא-םידעיה ריינו םידגיהה
ימואלה תויופידעה רדסב
- תכרעמב םינושה םימרוגה םע היסחיל תוינידמה-יווק תא הנידמ לכ הוותמ
"םימודא םיווק"ו דרוי תויופידע רדס יפ לע םייללכ םיימואל םידעי
.םתוצחל הנכומ איה ןיא יכ תעבוק הנידמהש ,םייגטרטסא
.הנשמ יפיעס העבש עובקל הנידמה שרדית וללה תוירוגטקהמ תחא לכב
.ןלהלש הלבטה תא הנידמה אלמת רבד לש ומוכיסב
בשחמב ותוא רומשל יאדכו ,תשרהמ דירוהל ןתינ הזה ץבוקה תא םג ,ןבומכ
חולשל שי ,"ינידמה ךמסמה" יביכרמ ראש םע ותנכה רחאל .ישיאה
."הרקבה" לא ותוא

"םימודא םיווק"
םייגטרטסא םידעי
תוינידמ-יווק
1234567

ץבוק תדרוה


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ