הימדהה ךילהת :יללכ עדימ

לש הצרה ירחא ,םינש ךשמב השבוגש תנוכתמב תויונב תוימדהה בור
דומילל הדעונ ןאכ תגצומה תנוכתמה .תונוש תורגסמב םיקחשמ תואמ
תועפות דומלל םירשפאמ דחי הלא לכ ,תישפנ היווח םג תרצוי איה תאז דצלו ,רקחלו
,דבלב ינושאר בלשב איה תגצמה יכ ,שגדוי .ןוכיתה חרזמב תויטילופואג
:התלעפה ךלהמב םיפתתשמה יכרוצל םאתותו ןכדועת איהו
ךילהת - הימדהה לש םיטלובה תונורתיה דחא אטבתמ ךכב
.ךרוצה יפ לע םינוכדעו תומאתה רשפאמו ירלודומ אוה ןהב ךוניחה


:הימדהה ךילהת יבלש

.אשונה דומיל

.הצובקל תופתושמ תודמע שוביג

.תשרדנה טוריפה תדימב םידעי שוביג

.החיתפ שיחרת תגצה

.החיתפ תודמע לש תיבמופ תגצהו תרושקתה ילכב םיגיהנמה תעפוה

:םיימואל ןיבה םיכילהתה בלש
םירדש רוגיש
מ"ומ לוהינ
םימכסה תמיתח
םירדגומ םימילא םיכילהת
םיימואל ןיבו םיירוזא םישגפמו םיסוניכ

.תרושקתה ילכב םיחוויד םיפתתשמה ועמשי הלאה םיכילהתה לכ דצל

םייתסיש וא הימדהב ורצוויש םיכילהתה יפ לע "יעבט" ןפואב םייתסי קחשמה
ךילהתב הימדה םייסל איה המגמה הרקמ לכב .הרקבה תוברעתהב
תא קודבל ןה רשפאתש ,תימואל ןיב וא תירוזא הדיעו) תועמשמ לעב ימואל ןיב
תישגרה תוהדזהה לש יברמ לוצינ ךות קחשמה תא םכסל ןהו ךילהתה
.(דומיל יכרוצל.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ