היצלומיסה ךילהת

לש הצרה ךות ,םינש ךשמב השבוגש תנוכתמב תויונב תויצלומיסה בור
,דומיל תרשפאמ ןאכ תגצומה תנוכתמה .תונוש תורגסמב םיקחשמ תואמ
תועפות לש דומיל רשפאל ידכ ,יתועמשמ יתיווח ןפ דצל תועפות רקח
,דבלב תינושאר איה וז תגצמ יכ ,שגדוי .ןוכיתה חרזמב תויטילופואיג
יכרצל םאתותו ןכדועת איה המצע היצלומיסה תלעפה ךלהמבו
התויהב היצלומיסה לש םיטלובה תונורתיה דחאל יוטיב ,םיפתתשמה
.ךרוצה יפ לע םינוכדעו תומאתה רשפאמה יראלודומ יכוניח ךילהת

.אשונה דומיל

הצובקל תופתושמ תודמע שוביג

.שרדנה יפ לע טוריפ תומרב םידעי שוביג

.החיתפ שיחרת תגצה

.החיתפ תודמע לש תיבמופ תגצהו תרושקתה ילכב םיגיהנמה תעפוה

:םיימואלניב םיכילהתה בלש
םירדש רוגיש
מ"ומ לוהינ
םימכסה תמיתח
םירדגומ םימילא םיכילהת
םיימואלניבו םיירוזא םישגפמו םיסוניכ
תרושקתה יחוויד םיפתתשמל ועמשוי הלאה םיכילהתה לכ דצל

ךות וא היצלומיסב ורצוויש םיכילהתה יפ לע "יעבט" ןפואב םייתסי קחשמה
ךילהתב היצלומיס םייסל איה הרקמ לכב המגמה .הרקבה תוברעתה
תא קודבל דחמ רשפאתש ,ימואלניב וא תירוזא הדיעו) יתועמשמ ימואלניב
יטפמאה דמימה לוצינ ךות קחשמה תא םכסל ךדיאמו ,הזה ךילהתה
.(דומיל יכרוצל תיברמה הרוצב
EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד