םירדש רוגיש

ורמש טושפ ,והשלכ גוסמ רדש ריבעהל םכנוצר םא
.םכלש ישיאה בשחמב RTF וא DOC ץבוק רותב ותוא
תא ואצמ ,Browse-ה רותפכ לע וצחל ךכ רחא
."חתפ" לע וצחלו ץבוקה
."submit" לע וצחל ףוסבל
.ודעיל עיגי ץבוקה .והז
ץבוקה תא חולשל ולכות היעב תררועתמ יהשלכ הביסמ םא
- ךכ ךרוצל .ינורטקלא ראוד תרזעב תורישי
attachment תיצקנופב ושמתשה חתפיש ןולחבו ןאכ וצחל
.רדגומה ןעמנל ותוא וחלש זאו ,ץבוקה ףרצל ידכ


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ