ביבא בלחס הקיטילופואיג
תורעהו תולאש

תורעה וא תולאש בותכל ןתינ
:הלאה םישנאה לש ינורטקלאה ראודה תבתל חולשלו

ףולובא לאירוא
ןדס תינוי


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ