"םיקוחר-םיבורק" ןודיח :םיליגרתו םירזע

,םידומילה תנש תישארב הלעפהל דעוימ "םיקוחר-םיבורק" ןודיח
:םיינשל קלחנ אוהו

ינקירמא ןולאש

(יביטקארטניא ןודיח) "תשרב םידודיה"


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ