!"תשרב םינכש" ידימלתל םולש
.םייתלהנמ םיקסע טעמ ,גונעתה ינפל

תותיכה לכב םידימלתה לכ ןושארה בלשבו ,תותיכ עשת תוליעפ סרוקב
.םירושיקהו עדימה לכ תא תוארל םיאשרו םילוכי
השיגה ענמית תחא התיכ ידימלתמו ,ונתשי םירבד סרוקה ךלהמב ךא
.(ךשמהב ךכ לע ?המלו עודמ) תורחא תותיכ ירתאל
אמסיסו (user name) שמתשמ םשב דייטצהל דימלת לכ ךירצ - ןכל
.ולשמ (password)

?ךיאו ,םישוע המ זא

:האבה תבותכל םיעיגמ ,תישאר

http://learn.snunit.k12.il/htbin/learn/register/aviv/register

שמתשמ םש ןיזהל םכילע וילא סנכיהל ליבשב םג .םושירה ףד והז
.register :תודשה ינשב דילקהל םכילע .םיהז םה .אמסיסו
.ןימיל לאמשמ :ןוכנ הביתכ ןוויכ לע ודיפקה

:םיינשל קלוחמ אוה .םושירה ספוט םכינפב עיפוי ,ףדל םתסנכנש רחאל
דיפקהל םכילע .םיישיאה םכיטרפ תא דילקהל ושקבתת ןושארה קלחב
-ו (םכל שי םא קר) "ינורטקלא ראוד" רשאמ ץוח ,םיטרפה לכ תא אלמל
."תורעה"
ןתינ רבכ הז םשש ןכתיי ןכש ,דבלב הפדעה רדגב אוה "שמתשמה םש"
יבגל םג ךכ .תיסחי ידוחיי םש רוחבל ,ןכ לע ,וסנ .רחא שמתשמל
.אמסיסה

ינפב םתוא ףושחל אלו אמסיסהו שמתשמה-םש תא בטיה רוכזל םכילע
.(ךשמהב טוריפ ,הרומה טעמל) םירחא

תא םהב םיסרוקה תא ןמסל ושקבתת םושירה ספוט לש ינשה קלחב
.םימושר
:םיסרוק ינש ןמסל םכילע
סרוקב ,(geopolitics) "ןוכיתה חרזמה לש הקיטילופואיגה" אוה ןושארה
.תותיכה לכ ידימלת םימושר הז
.הרומה י"ע םכל רסמיי אוהו ,םכתנידמ לש סרוקה אוה ינשה

ךסמ עיפוי םכינפל ."ךשמה" רותפכה לע וצחל םיטרפה לכ תנזה רחאל
."רוזח" רותפכ לע וצחל הלא םיטרפב האיגש הנשי םא .םיטרפ תומיא
."םויס" רותפכ לע וצחל םינוכנ םיטרפה םא

הלעי אל ינוחטבה ריקחתה םא .הקמועל ןחביתו ,הרבעוה םכתשקב .והז
.השקבה רשואת ,(!לכה םיעדוי ונא ,םכיתושפנל רהזיה) םיילילש םיאצממ

.הרומה לא םתנזהש םיטרפה תא וריבעה ,השקבה רשאל ידכ - תוניצרבו
,םתומיא רחאלו ,םייטנוולרה םיטרפה לש תזכרמ הלבט ריבעת התיכ לכ
רפסמ ךשמיהל יושע הז ךילהת .סרוקלו רפסה תיבל תיפוס ומשרית
אמסיסהו שמתשמה םש תרזעב סרוקה לא סנכיהל ולכות זא דעו תועובש
:(םיהזהו) םיאבה
.teacher teacher

!החלצהב
EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד