ןפדפדהש רחאמ וז תורשפאב שומיש תושעל ןתינ אל
.הטמו 3 אסריגמ אוה ךתושרבש
.הלעמו 4 אסריגמ םינפדפדב תדבוע היצקנופה
,אבה תוארוהה ץבוק תא דירוהל ןתינ ,תאז םע
(ךרוצ ךכב שי םא) היצולוזרה יונישל וב עייתסהלו

ישיאה םכבשחמל הזה תוארוהה ץבוק תדרוהל
רותפכה לע וצחל
ץבוק תדרוה