םילסקיפ 480 לש (היצולוזר) הדרפה תלוכי לעב גצ ךתושרב
,םויכ םירתאה תיברמ .(בחור) םילסקיפ 640 לע (ךרוא)
ילעב םיגצב תיבטימ היפצל ונבנ ,ךינפלש רתאה םללכבו
.800 לע 600 לש הדרפה
ריבס (תונורחאה םינשה שולשמ) תיסחי שדח גצ ךתושרב םא
.וז היצולוזרל רובעל י/לכותש דואמ
תרוש לאמשב) "לחתה" רותפכ לע ץוחלל ךילע תאז עצבל ידכ
,"הרקבה חול"-ב ךכ-רחאו "תורדגה"ב רוחבל ,(תומישמה
רוחבל שי חתפנש ןולחב ."הגוצת" רותפכ לע םיימעפ שיקהל
זיזהל שי "הדובעה ןחלוש חטש" תרגסמבו ,"תורדגה" הינמיסב
קלחב) 800X600 לע עבקייש דע ריצה יבג לע ץחה
לע הדוקנה תא עובקל שי - םיריצ ינש ועיפוי םיבשחמהמ
םיתיעל .יונישה תא רשאל שי תעכ .(800X600-ל םהינש
,תעב-הב השעי יונישה םיתיעלו ,בשחמה תא קילדהל שרדית
.יונישה תא רשאל תוינש 15 ךל ונתניו
.הרזחב היצולוזרה תא תונשל ןבומכ ןתינ :הרעה

רותפכה לע וצחל ישיאה םכבשחמל הזה תוארוהה ץבוק תדרוהל
ץבוק תדרוה