םילסקיפ 600 לש (היצולוזר) הדרפה תלוכי לעב גצ ךתושרב
יבטימה בצמה והז .הלעמו (בחור) םילסקיפ 800 לע (ךרוא)
.רתאב היפצל