קחשמב םידיקפת :יללכ עדימ

ךרדב .ךילהתל םירושקה םיימואל ןיב "םינקחש" םה הימדהב ופתתשיש םימרוגה
תושרה ןוגכ תופסונ תויושי םג ופתתשי ךא ,תונידמ הלא ללכ
םינקחשה .ם"ואה וא יפוראה דוחיאה ןוגכ םינוגרא וא ,תיניטסלפה
תותיכה רפסמ יפ לע רבד לש ופוסב ועבקיי תיחכונה הימדהב ופתתשיש
.הימדהה לש תרגסמה יכרוצ יפ לעו תופתתשמה

:םידיקפת ינשב תשמשמה תרושקת תפתתשמ הימדה לכב :תרושקת
רבודמ הרקמ לכב .םיפתתשמל עדימ תרבעהל ילכו הרקבה לש עורז
.הזכ תרושקת ילכ תואיצמב ןיא םא םג ,(ירוזא וא) ימואל ןיב תרושקת ילכב
ול ןיאש ,"יביטקייבוא" ילכ רותב תרדגומ תרושקתה
וא םיצחל םיליעפמ םה םא םג ,םיפתתשמה םינקחשה דחא תא םדקל סרטניא
תרושקתה .םהיתורטמ םודיקל תרושקתב שמתשהל םיסנמ
תונידמה "תוריב"ב םיבצומה םיבתכמ בורל תבכרומ הימדהב
.תללוכה תכרעמל םיחוודמו ,תופתתשמה
ךכיפלו ,הרקבל התדובע תא המיאתמ תכרעמה
תא ומדקיש םיחוויד ףידעהלו םדקל ,טימשהל היושע איה
.הימדהה יכרוצ

ילכ םגו ,היזיוולט תנחת וא וידר תנחת ,בותכ ןותיע תויהל לוכי תרושקת יעצמא
.טנרטניאב גצומה ידממ בר

ןותיע) תידממ בר תרושקתב שמתשהל םיננכתמ ונא תאזה הימדהב
וא םיננכותמ) םיבוצק ןמז יקרפב םיחוויד ויהי .(דחי םג היזיוולט יעטקו
השדח םיחוויד תרודהמ לכ .קחשמה יכרוצ יפ לע (םינמדזמ
.קחשמב אבה "החיתפה שיחרת" תא תרצוי

םדקל םיסנמ הימדהב םיפתתשמה םינקחשה רומאכ
רקיעבו ןותיעה יבתכ םיבייח תאז לכבו ,(תואיצמב ומכ) קחשמב םהידעי תא
םילוקיש יפל חוודלו "תיעוצקמה" םתכאלמב ךישמהל םיכרועה
.הרקבה יכרוצ יפלו םייאנותיע

וצירהל ,קחשמה תא ןנכתל שי .הרקב ילב הימדה להנל תורשפא ןיא :הרקב
הימדהב .תוברעתה לש תונוש תומרב ומכסלו
תויטילופואגה תויגוסה דומיל םשל קחשמה תא הרקבה הננכת תאזה
,םינבומ םיביכרמ ובו ,טרופמ דומיל בלש הנבנ הז ךרוצל .ןוכיתה חרזמב
תורגסמב דומילה םודיקל וכלהמב לעפת הרקבה
,םינושה םיכלהמה לע הרקבה חקפת ומצע קחשמה תעב .ושבוגיש
ורבעי טנרטניאה תשרב ךלהמ וא רדש לכו
ותוא םיאתי וא ותוא לוספי ,ךלהמה תא רשאי תווצהו .הרקבה תווצ ךרד
םע וימוסרפ לכ תא םאתי תרושקתה תווצ םג .תיללכה תרגסמל
.הרקבה תצובק

לע ךכיפל ,ויתוטלחה לע רוערע ןיאו ,עבוקהו עירכמה ףוגה איה הרקבה
ובש בצמ רצונ םיתעל .הרקבה תוערכה תא שארמ לבקל םיפתתשמה
דגנ אלו ,הרקבה דגנ קחשל םיליחתמ םיפתתשמה
רשאכ םג ,תאזכ תוחתפתה רוצעל שי .הריזב םירחאה םינקחשה
לולע הרקב ילבש םושמ ,המודכו לוכסת םישח םיפתתשמה
.לשכיי דומילה ךילהתו ,הטילש ללכמ תאצל קחשמה

ידכ םיחמומ יתווצב םיפתתשמה םירזענ ןהבש תוימדה שי :םיחמומ
םגש רשפא .תואיצמל הטלחהה ךילהת תא םיאתהל
.םיינוציח םיצעויו םיחמומ ופתושי תאז הימדהב.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ