תודמע-םידגיהה ריינ :םיליגרתו םירזע

.תונוש תויגוסב הנידמה תודמע תרהבהל דוסי ןולאש אוה תודמע-םידגיהה ריינ
,הנידמ לכל רתויב תובושחה תולאשב תוינורקעה תודמעה תא חרכהב גציימ וניא הז ריינ
תויזכרמ תוקולחמל היתושיג לש תיללכ הנומת קפסל ידכ וב שי ךא
.ןוכיתה חרזמב

םיכסמ
טלחהב
םיכסמ
אל
םיכסמ
אל
םיכסמ
ןיטולחל


תויהל בייח ןוכיתה חרזמה
.יניערג קשנמ זרופמ
1
לע זירכהל לארשי לע
קשנ לע חוקיפל התונוכנ
.יניערג
2
תמר לכמ גוסית לארשי
םולש םכסהל יאנת - ןלוגה
.הירוס םע
3
ימכסה תא דימ לטבל שי
.ולסוא
4
קוחל ץוחמ לא איצוהל שי
.תוימאלסאה תוגלפמה תא
5
קר םולש ןוכי ןוכיתה חרזמב
הנייהת תונידמה לכ רשאכ
.תויטרקומד
6
תיניטסלפ הנידמ םיקהל שי
,ןדרי ןיבל לארשי ןיב
הבישה תוכז תא חיטבהלו
.םיטילפל
7
םיניטסלפה םע עבקה רדסהב
תונובירה תא לארשי ריבעת
ןורמושו הדוהי יחטש לע
טעמל ,תיניטסלפה תושרל
םיידוהיה םיבושייה
ירבעמו רוזאבש
.םהיניב השיג
8
היבשות ןיב קלוחת םילשורי
,םידוהיהו םיניטסלפה
הלועפ ףותיש היהיו
םילשורי .ינוריעה לוהינב
:תונידמה יתש תריב היהת
.תיניטסלפהו תידוהיה
9
םיניטסלפה םע עבקה רדסהב
הדוהיב םיבושייה לכ ונופי
תחת וראשייש וא ןורמושו
.תיניטסלפ תונוביר
10
םיברעה היבשותל
,הימונוטוא ןתנית םילשורי לש
.לארשי ידיב היהת התונובירש
11
תונידמ ןיב םולש רדסה לכב
םימה תורוקמ וחטבוי רוזאה
.הנידמ לכ לש
12
לע חוקיפה תא רימחהל שי
.הדוליה
13
תויהל תבייח ב''הרא
םיכילהתה לכב תברועמ
.ת''הזמב םיינידמה
14
הלודג תוברועמל רותחל שי
יפוראה דוחיאה לש רתוי
.ינידמה ךילהתב
15
איצוהל רוזאה תונידמ לכ לע
לכ תא קוחל ץוחמ לא
םיימאלסאה םינוגראה
.םיינוציקה
16
קודהה חוקיפב ךישמהל שי
קאריע לע
תויצקנסה תא הילעמ ריסהל אלו
לופי רשא דע
.חדוי וא ןייסוח םאדס
17
ךישמהל ב"הרא לע
"המילבה" תוינידמב
לעו ,ןאריא לומ
יפוראה דוחיאה
.וז הנידמ םע תורבדיהמ לודחל
18
לודחל לארשי לע
הלועפה ףותישמ
.היקרוט םע יאבצה
19
ןוכי אל םינש שמח ךותב םא
,ןוכיתה חרזמב ללוכ םולש
ןאריאו ברע תונידמ לכ לע
.לארשיב המחלמל תאצל
20

ץבוק תדרוה


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ