תודמע/םידגיהה ריינ

תונוש תויגוסב הנידמה תודמע תרהבה ךרוצל דוסי ןולאש הווהמ תודמע/םידגיהה ריינ
הנידמ לכל רתויב תובושחה תולאשב תוינורקעה תודמעה תא חרכהב גציימ וניא הז ריינ
תויזכרמ תוקולחמ יפלכ היתושיגל סחיב תיללכ הנומת קפסל ידכ וב שי ךא ,יפיצפס ןפואב
.ןוכיתה חרזמב

ןיטולחל
םיכסמ
םיכסמ
אל
םיכסמ
ןיטולחל
אל
םיכסמ


תויהל בייח ןוכיתה חרזמה
יניערג קשנמ זרופמ
1
לע זירכהל לארשי לע
קשנ לע חוקיפל התונוכנ
יניערג
2
תמר לכמ גוסית לארשי
םולש םכסהל יאנתכ ןלוגה
הירוס םע
3
ימכסה תא דיימ לטבל שי
ולסוא
4
קוחל ץוחמ לא איצוהל שי
תוימאלסאה תוגלפמה תא
5
קר םולש ןוכיי ןוכיתה חרזמב
הנייהת תונידמה לכ רשאכ
תויטרקומד
6
שי ןדרי ןיבל לארשי ןיב
תיניטסלפ הנידמ םיקהל
תוכז תא םיטילפל חיטבהלו
הבישה
7
עבקה רדסהב ריבעת לארשי
תונובירה תא םיניטסלפה םע
ןורמושו הדוהי יחטש לע
טעמל ,תיניטסלפה תושרל
םידוהיה םיבושיה
ירבעמו ,רוזאב םיאצמנש
םהניב השיג
8
היבשות ןיב קלוחת םילשורי
,םידוהיהו םיניטסלפה
הלועפ ףותיש םייקתיו
םילשורי .ינוריעה לוהינב
,תונידמה יתש תריב הייהת
.תיניטסלפהו תידוהיה
9
םיניטסלפה םע עבקה רדסהב
הדוהיב םיבושיה לכ ונופי
תחת וראשיי וא ןורמושו
תיניטסלפ תונוביר
10
לש םיברעה היבשותל
,הימונוטוא ןתנית םילשורי
לארשי ידיב התונובירש
11
תונידמ ןיב םולש רדסה לכב
םימה תורוקמ וחטבוי רוזאה
הנידמ לכ לש
12
לע חוקיפה תא רימחהל שי
הדוליה
13
תויהל תבייח ב''הרא
םיכילהתה לכב תברועמ
ת''הזמב םיינידמה
14
הלודג תוברועמל רותחל שי
יאפוריאה דוחיאה לש רתוי
ינידמה ךילהתב
15
איצוהל רוזיאה תונידמ לכ לע
לכ תא קוחל ץוחמ לא
םיימאלסאה םינוגראה
םיינוציקה
16
קודהה חוקיפב ךישמהל שי
קאריע לע
הילעמ תויצקנסה ריסהל אלו
לופי רשא דע
ןייסוח םאדצ חדוי וא
17
ךישמהל ב"הרא לע
"המילבה" תוינידמב
לעו ,ןאריא לומ
יפוריאה דוחיאה
וז הנידמ םע תורבדיהמ לודחל
18
לודחל לארשי לע
הלועפה ףותשמ
היכרות םע יאבצה
19
ןוכי אל םינש שמח ךותב םא
ןוכיתה חרזמב ללוכ םולש
ןאריאו ברע תונידמ לכ לע
לארשיב המחלמל תאצל
20.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ