(תפדעומ) 'א היצפוא – החיתפ שיחרת
חרזמה ןמ םיגיהנמ ןמזמ אוהש עידוה ןוטנילק ליב תירבה תוצרא אישנ
עבק רדסה לש תונורקע שוביגל עיגהלו תוסנל ידכ הגספ תדיעול ןוכיתה
תדיעול םימוד ויהי הדיעוה סוניכ תונורקע יכ עידוה ןוטנילק .ןוכיתה חרזמל
אישנ .םירצמ ןיבל לארשי ןיב םולשה הזוחל 1978 -ב האיבהש דיויד פמק
םכסה) תונורקעה םכסה ויהי םינוידה לש אצומה תדוקנש ריהבה םג ב"הרא
ולסוא ,(1994 יאמ) "הליחת וחיריו הזע" - וירחא ואבש םימכסההו ,('א ולסוא
.(1997 ראורבפ) ןורבח םכסהו ,(1995 רבמטפס) 'ב

פיק ללחה סיסבב הארנכ היהיש סוניכל יכ ריהבה ןבלה תיבה רבוד
,תיניטסלפה תושרה ןמ ,לארשימ םיגיצנ ונמזוי הדירולפבש לארוואנאק
בלשבש ןייצ רבודה .היסורמ ריכב גיצנ ןמזוי ןכ ומכ .הירוסמו ןדרימ ,םירצממ
שגפימל ונמזי תומדקתה היהת םאו םידדצה לש ץוחה ירש ונמזויש הארנ הז
.תונידמה ישאר תא


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ