"ינידמה ךמסמה" :םיליגרתו םירזע

דומילה לש תרתוכה תלוג אוה ינידמה ךמסמה תובר תוניחבמ
,הנידמה תויגוס לש קמועל הניחב רחאל .הימדה-םדקה בלשב
,תורחא תותיכ לש תוגצמ תכרעהו התיכה לש תגצמה תנכה רחאלו
וזכורי הז ךמסמב .ינידמה ךמסמה תא ןיכהל םידימלתה לע
הניחב ךמסמה לולכי ןכ ,תויתדוקנה תורטמהו םייגטרטסאה םידעיה ,תודמעה
המרב ןהו תיללכה המרב ןה "םימודא םיווק" תרדגהו םיירשפאה םיישקה לש
.םיוסמ אשונל וא הנידמל עגונב - תיטרפה
ריינ ,םידגיה ריינ :םייזכרמ םיקלח השולשמ בכרומ ינידמה ךמסמה
."ימואל תויופידע רדס" ריינו םיישק-םיעצמא-תורטמ
םותב התיכה-הנידמה יגשיה תניחבל תיתשת שמשמ ינידמה ךמסמה
.הימדהה
ךמסמה ךופהי ,ורשאתו ינידמה ךמסמה תא ןחבת "הרקבה"ש ירחא
איה הנידמה תרטמ .הימדהה ךלהמב הנידמה תוינידמ לש דוסיה ןבאל
םידמועה םיעצמאה תא תוליעיב לצנל ,רשפאה לככ םיבר םידעי םישגהל
גורחל ילב הכלהכ םמע דדומתהלו םיישקה תא יוארכ חתנל ,התושרל
."םימודא םיווק"מ
.הלוכ הימדהב הנוחצינל ליבות הלא תומישמב הנידמה תחלצה

ץבוק תדרוה


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ