םוכיסו תונקסמ ,חותינ :יללכ עדימ

ךוניח ךילהתב דחוימ יתייווח איש ללכ ךרדב איה הימדה
.םימוכיס לש ףסונ ךילהת שרדנ המצע הימדהה ירחא .ךשמתמ
וחתני ןוידב ,ןהיניב םגו תוצובקה ןמ תחא לכב חותפ ןויד היהי םימוכיסה בלשב
םיכילהתה תועמשמ תא ונחבי ןכו הימדהה יכילהת תא
.דומילה לש הבחרה תרגסמב.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ