ביבא בלחס הקיטילופואיג

 

היצלומיסב ןותיעה םוקמ
תונידמה ןיב םירדש תרבעה ,תחא :םיכרד יתשב תלעפומ היצלומיסה
תועצמאב תופתתשמה תונידמל חוויד תריסמ - הינשהו ,תופתתשמה
תחא לש תורידתב םסרפתי ןותיעה ."ןוכיתה חרזמה תושדח" ןותיעה
.ןותיעה לש תומדוק תורודהמל םג השיג לש תורשפא ךות ,םימי העבראל

ליבקמב שחרתמה לע ביגהל תולשממה לע ןותיע לש הרודהמ םוסרפ ידמ
ןתיי ןותיעהש םושמ תאז .קחשמב תונידמה םע ןהלש םירדשה יפוליחל
ןותיעב וללכיי ןכ ומכ .(םיווקמ ונא ךכ) תויוחתפתהה לש תללוכ הנומת
םיאשונב לופיט םדקל ידכ ,קחשמה ךלהמב לולכל הלוכי הרקבהש םיעוריא
.םתוא דומלל יאדכ לבא תונידמה ידי לע םילפוטמ םניאש

תודחוימ תורודהמ ונכתיי תובושח תויוחתפתה לש םירקמב !!!בל ומיש
!רהמ ביגהל יאדכ זאו .ןותיעה לש (םיקזבמ)


םיבתכה תדובע תוהמ

תא היצלומיסה תישארמ ואלמיש םידימלת המכ ורחבנ הצובק לכ ךותב
ןותיעה יבתכ לש דיקפת תאז תרגסמב ואלמי םידימלתה .תונותיעה דיקפת
.קחשמב תופתתשמה תונידמה תוריבב םיבצומה "ןוכיתה חרזמה תושדח"

םצראב שחרתמה לע הונ ןנח לש ותושארב תכרעמל חוודל םיאנותיעה לע
לשממה תצובק לצא תויושחרתה ירואיתו עדימ ,תועידיב רבודמ .היצלומיסב
.הנידמב תורחא תוצובקב םגו ,היביכרמ לכ לע

ראודב ירשפא ןמז לכב רבעות תובישח תלעב םיאנותיעל תיארנש העידי לכ
תנכהל סיסב שמשתו (ראוד תחילשל ןולח חותפל ידכ ןאכ וצחל) ינורטקלא
ידי לע הנכוה החיתפה תרודהמ !בל ומיש) .ןותיעה לש תופטושה תורודהמה
.(םיבתכה יחווידב יולת ןותיעה האלהו התעמו ,קחשמה תרקב

תכרעמה ןיא ,(יתימא תרושקת ילכ לכב ומכ) תכרעמה יצוליאב בשחתהב
הכירע רובעת העידיה םיבר םירקימבו ,העידי לכ םסרפל תבייחתמ
רשא ןכותב םייוניש םג ונכתיי ךא ,םיינונגסו םיינושל ויהי םייונישה .המאתהו
יא וא םייוניש םג ונכתיי .קחשמה ךלהמב ת"הזמה ללכב תוערואמב םייולת
!!!קחשמה תרקב תויחנה יפ לע םיחוויד לש םוסרפ

המכ לע ולטוי ,הדובעב תוסנתההו היצלומיסה תומדקתה םע םייוסמ בלשב
תויחנהו םירבסה .ישארה ךרועה לע לקהל דיכ ,הכירע ידיקפת םיבתכה ןמ
.קחשמה ךשמהב ונתניי


:תולשממה לומ םיבתכה תדובע ךרד

םא אלא) תונושה ויתוצובקו לשממה תובישיב ףתתשהל רתומ םיבתכל
.(םוסרפ עונמל לשמימב םיטילחמ

תוסנל םיבתכל רתומ ,תובישיב םיאנותיע תוחכונ ענמיתו ,לופיא לטוי םא
הלשממה לע ליבקמב .לשמימה יגיצנ לש תופלדה ידי לע עדימ גישהל
אצמת אל הנידמהש ךכל איבת ,התדובע רוקיסמ בתכה תורדעהש תעדל
.ןותיעב יוטיב

.םוסרפל תויואר םתעדל ויהיש עגרב ךרועל תועידי וריבעי םיבתכה

עדימ רוסמל לכוי אוהו המעטמ רבוד תונמל הלשממ לכות תואיצמב ומכ
.(ןוכנ היהי עדימהש חרכהב ןיא יכ םא) םיבתכל המעטמ ךמסומו ימשיר
לש םירקימב .תכרעמל וריבעהל םא םתעד לוקיש יפ לע וטילחי םיבתכה
תא תכרעמה לוקשת זאו ,ימשיר עדימב רבודמש ןויצ ךות רמוחה רבעוי קפס
.וב לופיטה

!!!החלצהב

 


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ