םיליגרתו םירזע

"םיקוחר-םיבורק" ןודיח

"ינידמ ךמסמ" הנבמ
תודמע/םידגיה רינ
םיישק/םיעצמא/םידעי רינ
ימואל תויופידע רדס

תוגצמ תיינבל םינוירטירק
(ינוציח ץבוק) תשרב הרמהל םילטיגיד םיצבק תנכהב םישגד

תוגצמ תכרעהל םינוירטירק


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ