תוגצמ תיינבל הדימ תומא :םיליגרתו םירזע

הנכהה
.רקחמל ותוא הליבוהש תיזכרמה הלאשה תא רידגהל דימלתה לע .א
הדובעה לש םיירקיעה םיקלחה תא רידגהל דימלתה לע םיכמסמה תנכה ינפל .ב
.םהיניב סחיה תאו
.גצמ לכב היהי המ ןנכתמ םג אוה ,רורבו םלש היהי טירסתהש גואדל דימלתה לע .ג

תורוקמ
.הדובעה תססובמ םהילעש תורוקמה תא רשפאה לככ ןווגל שי .א
.םימיאתמ תורוקמהש אדוול בושח .ב
השפנהו עמש יצבקל ,םיבותכ תורוקמל ,היפרגויליביבל תונפהל שי .ג
.ואדיו יטרסל וא
.םנייצלו םינושאר תורוקמ לע ךמתסהל שי .ד
רורבל הז יפלו ,םינושה תורוקמה תונמיהמ תא ררבל תוסנל שי .ה
.תגצמל םיאתמה עדימה תא

ןוגרא
.הדובעב םינושה םיקלחה ןיב רשקמ יזכרמה ןויערהש אדוול שי .א
.םיסומע אלו םיאירק ,םיבצועמ תויהל םיכמסמה לכ לע .ב

טוטרס
.םירורב תויהל םיבייח טוטרסה ינמיס .א
.םירבדה תרבהל טוטרסב ךרוצ שי יתמ קודבל שי .ב

הידמ בוליש
וא תושפנה ,תונומת ,תולוק ,םיטוטיצ הב שיש - תבלושמה הידמה .א
.ול םורתלו גצומה רמוחל םיאתהל הכירצ - ואדיו
.רסמה ןיבל הידמה ןיב רשקה תא ררבל בושח .ב
לע רתיוו םימיוסמ םירמוחב רחב עודמ ריבסהל תעדל דימלתה לע .ג
.םירחא
.םלוכ הכירעה ילוקיש תא ריבסהל תעדל דימלתה לע .ד

תופסות
.הרצקב םריבסהלו אשונל תידוחיי םיגשומ תמישר ךורעל שי .א
.םייזכרמה םיעוריאה לש םינמז חול ןיכהל שי .ב

ץבוק תדרוה


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ