ןטופישלו תוגצמ תכרעהל הדימ תומא :םיליגרתו םירזע

הנכהה בלש
?רקחמל ותוא הליבוה הבושח הלאש וזיא רידגהל לוכי דימלתה םאה .א
ינפל םהיניב סחיה תאו הדובעה לש םיירקיעה םיקלחה תא רידגה דימלתה םאה .ב
?םיגצמה תיינבב ליחתהש

תורוקמ
?הדובעה תססובמ םהילעש תורוקמה לש ןוויגה תדימ המ .א
?םימיאתמ תורוקמה םאה .ב
יטרסל וא השפנהל ,לוק יצבק לש תורוקמל תוינפה וא תויפרגויליביב תוינפה שי םאה .ג
?ואדיו
ןמיהמ עדימ לע ךמתסה דימלתה םאה ?תורוקמה לש תידוסי הקידב התשענ םאה .ד
?קפקופמ עדימ לספו

ןוגרא
?הדובעב םינושה םיקלחה ןיב רשקמה יזכרמ ןויער שי םאה .א
אורקל ןתינ םאה ?םיסומע םיכמסמה םאה ?םיכמסמה בוציע תוכיא יהמ .ב
?בתכה תא
?עדימה ןונכת תוכיא יהמ .ג

טוטרס
?םירורב טוטרסה ינמיס םאה .א
?טוטרסב ךרוצ ןיאו םיינויער םה םירושיקה םאה .ב

הידמ בוליש
,תולוק ,םיטוטיצ תבלשמה הידמב הריחבהש דימלתל ןבומ םאה .א
?תמיוסמ טבמ תודוקנ תפקשמ ואדיו וא תושפנה ,תונומת
?המיאתמהו הנוכנה הידמה הרחבנ םאה .ב
?רסמה ןיבל הגצהה יכרד ןיב רשקה המ ריבסהל לוכי דימלתה םאה
לע רתיוו םימיוסמ םירמוחב רחב עודמ ריבסהל לגוסמ דימלתה םאה .ג
?םירחא
?הכירעה ילוקיש תא ריבסהל לגוסמ דימלתה םאה .ד

ץבוק תדרוה


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ