ןטופישלו תוגצמ תכרעהל םינוירטירק

הנכהה בלש
?רקחמל ותוא הליבוה הבושח הלאש הזיא רידגהל לוכי דימלתה םאה .א
ינפל םהניב סחיהו הדובעה לש םיירקיעה םיקלחה תא רידגה דימלתה םאה .ב
?םיכסמה תריציב ליחתה אוהש

תורוקמ
?הדובעה תססובמ םהילע תורוקמה לש ןוויגה תדימ המ .א
?םימיאתמ תורוקמה םאה .ב
יטרס וא היצמינא .לוק ,טסקטה תורוקמל תויפרגויליביב תוינפה שי םאה .ג
?ואידיו
ןמיהמ עדימ לע תוכמתסה ךות ,תורוקמה לש תידוסי הקידב הכרענ םאה .ד
.קפקופמ עדימ תליספו

ןוגרא
?הדובעה לש םינושה םיקלחה תא רשוקה יזכרמ ביטומ שי םאה .א
אורקל ןתינ םאה ?םיסומע םיכמסמה םאה ?םיכמסמה בוציע תוכיא יהמ .ב
?טסקטה תא
?עדימה ןונכת תוכיא יהמ .ג

טוטריש
?םירורב טוטרישה ינמיס הדימ הזיאב .א
?טוטרישב ךרוצ ןיאו םיינויער םה םירושיקה םאה .ב

הידמ בוליש
,תולוק ,םיטוטיצ – תובלושמה תוידמה תריחבש דימלתל ןבומ םאה .א
?תמייוסמ טבמ תודוקנ תפקשמ ואדיו וא תויצמינא ,תונומת
לע רתיוו םימייוסמ םירמוחב רחב עודמ ריבסהל לגוסמ דימלתה םאה .ב
?םירחא
?ךסמל טקפאה ןיב רשקה המ ?המיאתמו הנוכנ תוידמה תריחב םאה .ג
?הכירעה ילוקיש תא ריבסהל לגוסמ דימלתה םאה .ד
EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד