סרוקה לש החיתפה ףדל הרזח
םיחנומ ןוקיסקל

םינוקיסקלו םינולימל םירושיק אוצמל ןתינ הז ףדב
  סרוקה אשונל רתוי םיבורקה םה ףדה שארב םיעיפומה םינוקיסקלה
  םייללכ םיאשונב םינוקיסקלל םירושיק םיעיפומ ףדה תיתחתב

ישפוח םיחנומ שופיח


Webster ןולימב שופיח*
Word to Look Up:
Webster סרואזטב שופיח*
Word to Look Up:
םינוש םינולימב ימוחת בר שופיח OneLook Dictionaries*

Search For a Word in a Dictionary/Glossary on the Internet
Enter word:
HINTS: Adding wild cards expands the search. (* = any number and ? = exactly one letter). For example, "tomo*ow", "tomo??ow" or "tomor*" will find "tomorrow".
Special Subjects (also searches General, if no match found) General Words
Pronunciation Only Spelling Word Lists All Dictionaries (takes longer)

(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .1998 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright (c) 1998, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)
webman@www.huji.ac.il :תבותכל תונפל ןתינ תועצהו עדימל
2710-97- ךיראתב ןכדעתה עדימה ףד
בלחס לע עדימ םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה רתא