סרוקה לש החיתפה ףדל הרזח
תורעהו תולאש

לגרתמל וא הצרמל תורישי בתכמ חולשל ןתינ הז ףדמ
  םש םוליעב םג חלשהל לוכי בתכמה
בתכמ חולשמ ינפל תוצופנ תולאשל תובושתה תמישרב ןייעל ץלמומ

:םש

:ינורטקלא ראוד

םכתרעה וא םכתלאש
(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .1998 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright (c) 1998, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)
webman@www.huji.ac.il :תבותכל תונפל ןתינ תועצהו עדימל
2710-97- ךיראתב ןכדעתה עדימה ףד
בלחס לע עדימ תירבעה הטיסרבינואה רתא