ינוכית חרזמ םיעוריא חול

זאמ רוזאב רתויב תובושחה תויושחרתהה תמישר תא ללוכ הז םיעוריא חול
םיניינע םג ךא ,יברע ילארשיה ךוסכסל םירושקה םיעוריא רקיעב וללכנ .1948
.תטלוב תובישח ילעב םירחא

עוריא
ךיראת
הנידמ תמקהו י"א תקולח לע 181 'סמ םואה תרצע תטלחה
תיברע הנידמו תידוהי
29
11
1947
לארשי תנידמ תזרכה
14
5
1948
תונויסנ תמילב תרגסמב ב"הראמ יסנניפ עויס תלבקמ ןריא
מ"הירב לש תוטלתשה

7
1948
םירצמ - לארשי קשנה תתיבש םכסה
24
2
1949
ןונבל לארשי קשנה תתיבש םכסה
23
3
1949
ןדרי לארשי קשנה תתיבש םכסה
3
4
1949
הירוס לארשי קשנה תתיבש םכסה
20
7
1949
תכלממל תיברעמה הדגה תא חפסמ הללאדבע למה ןדרי
ןדרי
21
4
1950
קדאסומ דמחומ ןוטלשל הלוע ןריאב

4
1951
חצרנ הללאדבע ךלמה ןדרי
21
7
1951
(קוראפ ךלמה חדומ) םיניצקה תכיפהמ םירצמ
23
7
1952
ןדרי ךלמ ןייסוח ןדרי

5
1953
(רזוח האשה) קדאסומ מ"הר חדומ ןריאב

8
1953
היסיסב יוניפ רבדב םירצמ םע םכסה לע תמתוח הינטירב
ץאוס תלעת רוזאב

10
1954
מ"הירב דגנ תירב ("זכרמה" תירב) דדגב תירב תמיתח
ןריא ,היכרות ,קריע תופתתשהב הינטירבו ב"הרא ומזיש
ןטסיקפו
24
2
1955
הזע ריעב להצ לש הלודג לומגת תלועפ

2
1955
יטסינומוקה שוגה םע הלודג קשנ תקסיע לע תמתוח םירצמ
("תיכ'צה הקסעה")

9
1955
םירצמב ןאוסא רכס תמקה ןומימל יפסכ עויס תלטבמ ב"הרא
תלבקמו םירצמ הנופ הרומתב ."תיכ'צה הקסעה" תובקעב
מ"הירבמ עויס

7
1956
ץאוס תלעת תא םיאלמ רצאנ אישנה םירצמ

7
1956
יניס עצבמ

1011-
1956
תנירטקוד" ת"הזמל השדח תוינידמ הזירכמ ב"הרא
"ראואהנזייא
5
1
1957
(ם"עק) הירוס-םירצמ דוחיא םקומ
1
2
1958
ספות ןןטלשה תא .חדומ לסייפ ךלמה .הכיפהמ קריעב
.םסאק לארנגה
14
7
1958
הינטירבו ב"הרא .קריעב הכיפהמה בקע תירוזא תוחיתמ
.ןונבללו ןדריל םייתנגפה תוחוכ תוחלוש

7
1958
היכרותב ןוירוג ןב לארשי תלשממ שאר לש ורוקיב

8
1958
לועפל ליחתמ קרוש לחנב יניערגה לארשיה רקחמה רוכ
(ב"הרא לש עויסב םקוה)

6
1960
הנומידב יניערג רוכ הנוב לארשיש תסנכב עידומ ןוירוג ןב

12
1960
(לארשי םע םירשקה ןוניצ) היכרותב םיניצק תכפהמ


1960
"2 טיבש" ליט לש ורוגיש תחלצה לע העדוה תמסרפמ לארשי

8
1961
ם"עק תוקרפתה

9
1961
ןמיתב םיחרזאה תמחלמב תברעתמ םירצמ


1962
לארנגה ספות ןוטלשה תא .גרוהל אצומ םסאק .קריעב הכיפה
ףראע

2
1963
זפאח לא ןימא תכיפהמ הירוס

3
1963
םירצמב םינמרג ינעדמ לש םתוליעפ דגנ תלעופ לארשי

4
1963
.לוכשא ומוקמב .לארשי תלשממ תושארמ רטפתמ ןוירוג ןב

6
1963
.המורד תרניכה ןמ יצראה םימה ליבומ תא הליעפמ לארשי

1
1964
ריהקב םייברעה םיגיהנמה לש הנושארה הגספה תדיעו סוניכ
(ןדריה תורוקמ תייטהל תוינכותב הנד)

1
1964
ליבומב הלבח ןויסנ) לארשי דגנ ף"שא לש ןושארה עוגיפה
(יצראה םימה
1
1
1965
יוניפ) םימיה תשש תמחלמל וליבוהש םידעצב הליחתמ םירצמ
רגסה תלטה ךות ,יניסל םירצמ אבצ תסינכו ,םואה תוחוכ
(ןאריט ירצמב
15
5
1967
םימיה תשש תמחלמ
511-
6
1967
הרכה אלו מ"ומ אל ,םולש אל םוטרחב תיברע הגספ תדיעו
.לארשיב

8
1967
242 ןוחטבה תצעומ תטלחה
22
11
1967
'תעבה תגלפמ ףותישב םיניצק תושארב הכיפהמ קריעב

7
1968
םירצמ לארשי :השתהה תמחלמ תליחת

3
1969
."סר'גור תינכות" ת"הזמל תינידמ תינכות תמסרפמ ב"הרא

12
1969
השתהה תמחלמ תמייתסמ
7
8
1970
םירצמ אישנ רצאנ תומ
יעוריא) םיניטסלפה םינוגראה דגנ םימחלנ ןדרי תונוטלש
םיעלקה ירוחאמ תולעופ לארשיו ב"הרא .("רוחשה רבמטפס"
.םיניטסלפה םינוגראה דצל תירוס תוברעתה תוענומו

9
1970
דסא לא זפאח ןוטלשל הלוע הירוסב

11
1970
מ"הירב םע (וגוסמ ןושאר) תודידי םכסה לע תמתוח םירצמ

5
1971
.וצראמ םייטייבוסה םיחמומה תא איצומ תאדאס םירצמ אישנ

7
1972
ןכנימ תדאיפמילואב רורטה עוגיפ

9
1972
רורטה ינוגרא ישאר דגנ תוריבב להצ תלועפ

5
1972
תיריווא תבכר המחלמה ךלהמב) םירופיכה םוי תמחלמ תצרופ
יטייבוס עויס לש יריווא תבכרו ,לארשיל ינקירמא עויס לש
(הירוסלו םירצמל
6
10
1973
(338 ןוחטבה תצעומ תטלחה) םירופיכה םוי תמחלמ םויס
24
10
1973
דגנ םרח לע זירכמ טפנ תוקיפמה תויברעה תונידמה ןוגרא
.טפנה ריחמ תא הלעמו לארשיב תוכמותה

10
1973
ת"הזמה יניינעל הבנ'ז תדיעו תסנכתמ
21
12
1973
םירצמל לארשי ןיב ןושארה הדרפהה םכסה
18
1
1974
ןלוגב הירוסל לארשי ןיב הדרפהה םכסה

5
1974
ןיסירפק ןופצל היכרות אבצ תוחוכ תשילפ


1974
(לארשיל םינעטמ הנושארל ללוכ) טישל תחתפנ ץאוס תלעת

6
1975
(ב"הרא ךוויתב) םירצמל לארשי ןיב יניסב םייניבה םכסה
1
9
1975
ןונבלב םיברעתמ הירוס תוחוכ

4
1976
הדנגואבש הבטנאב "ןתנוי" עצבמ
4
7
1976
תוריחבב חצנמ ןיגב תושארב דוכילה .לארשיב ךפהמ
19
5
1977
םילשוריב רקבמ תאדאס
19
11
1977
(ןונבל םורדב) ינטיל עצבמ

3
1978
דיויד פמק םכסה
17
9
1978
תלילשו םירצמ םע םיסחי קותינ דאדגבב תיברע הגספ תדיעו
לארשי םע םולשה ךילהת

11
1978
ןריאב ןוטלשל הלוע יניימוח

1
1979
ןוטגנישווב ירצמ ילארשיה םולשה הזוח תמיתח
26
3
1979
קריעב ןוטלשה תא תימשיר ספות ןיסוח םאדס

7
1979
ןרהטב ב"הרא תורירגשב הבורע ינב םיספתנ ןריאב

11
1979
לרימד תלשמ תלפה היכרותב תיאבצ הכיפה

9
1980
(קריע-ןריא תמחלמ הליחתמ) ןריאל תשלופ קריע

12
1980
םינקירמאה הבורעה ינב םיררחושמ ןריאב

1
1981
ןלוגה קוח תא תלבקמ תסנכה לארשי

12
1981
לש ריוואה ליח יסוטמ י"ע קריע לש יניערגה רוכה תצפה
לארשי
7
6
1981
.םירצמ אישנל רחבנ ךאראבומ .תאדאס םירצמ אישנ חצרנ
6
10
1981
יניס יוניפ תא המילשמ לארשי
26
4
1982
המח ריעב תוממוקתה חוכב אכדמ אבצה הירוס


1982
ג"לש עצבמ ליחתמ
5
6
1982
(1984 סרמ תלטבמ ןונבל) ןונבל לארשי םולש םכסה םתחנ
17
5
1983
שדחמ תוכרעהו ,ןונבל יחטש בורמ הגיסנ המילשמ לארשי
"ןוחטבה תעוצר"ב

6
1985
ופוסבש לארשיל םירצמ ןיב ל"ניב תוררוב ךילהת ליחתמ
.םירצמל הבאט ורזא רבעומ

12
1986
(הליחת הזע תעוצרב) הדאפיתניאה תצרופ
9
12
1987
תיברעמה הדגה םע םירשק קתנמ ןייסוח ןדרי

7
1988
קריע ןריא תמחלמ םויס

8
1988
לש סוניכב תיניטסלפה הנידמה לע זירכמ תאפרע רסאי
רי'גלאב פ"למה
15
11
1988
יניימוח תמ ןריאב

6
1989
לאזוא יחרזא מ"ר רחבנ היכרותב


1989
תייווכל תשלופ קריע
2
8
1990
ץרפמה תמחלמ

12-
1991
ןוכיתה חרזמל דירדמ תדיעו תסנכתמ
30
10
1991
תימלסומה תרתחמה לש םילאה קבאמה ליחתמ םירצמ


1992
לארשי תלשממ תושארל רחבנ ןיבר לארשיב ךפהמ

ינוי
1992
('א ולסוא) ף"שא לארשי תונורקעה םכסה תיבמופ םתחנ
13
9
1993
(ריהקב) הימונוטואה םכסה עוציבל םכסה םתחנ
4
5
1994
הברעב ןדרי לארשי םולשה הזוח םתחנ
26
10
1994
'ב ולסוא םכסה םתחנ
26
9
1995
ןיבר קחצי לארשי תלשממ שאר חצרנ
4
11
1995
לארשיב עגופ סאמחה לש רורט יעוגיפ לג

23-
1996
אישנה) רורטב קבאמל ל"ניב הדיעו תסנכתמ ךייש-א םראש
(רוזאב רקבמ ןוטנילק

3
1996
הלשממה תושארל רחבנ והינתנ ןימינב לארשיב ךפהמ

3
1996
תיניטסלפה תושרל לארשי ןיב ןורבח םכסה םתחנ

1
1997
תואישנל (ןותמל בשחנ) ימאתח לש ותריחב ןריאב


1997


ץבוק תדרוה


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ