?הימדה יהמ :יללכ עדימ

םיפתתשמל רשפאל הדעונש ,תירקחמ דומיל תקינכט יהוז - היצלומיס איה הימדהה
םיכילהת םג םהיניבו ,םייטילופו םייתרבח םיכילהת תווחלו רוקחל
.םיימואל-ןיב

םיפתתשמהו ,םיכילהתה לש הדבעמ ןיעמ איה הימדהה
םיריכב םידיקפ ,םמצעב תוטלחהה יעבוק תויהל םילוכי הב
ילעב - םירחא םידימלתו םיטנדוטס וא אשונה תא דומלל םישקבמה
.עדי ירסח וא אשונב קימעמ עקר

דומלל ,ריכהל םישקבמש תואיצמ לש רוזחש ןיעמ השעמל והז
הימדהה תא לצנל םג רשפא לבא .התוא םיריכמ םניאש ימ ינפל גיצהלו
שי םא ררבל ידכ ,תרכומ תואיצמב םישחרתמה םיכילהתה תניחבל
איה הימדהה ךכיפל .תויעב ןורתפל תורחא םיכרד
תיטילופ תיתרבח תואיצמ ןוחבל שמשמה בושח רקחמו דומיל ילכ
.םינושה םיכילהתה לע הבר העפשה הב שי ישונאה ביכרמלש ,תבכרומ

.האולמב תרזחושמ תויהל תבייח הניא םינחובש תואיצמה םלואו
הלא םינקחש לש םדוקפת תא תוארל ,הב םימיוסמ םיקלח טילבהל ןתינ
תאז לכ–- םימיוסמ םיכילה קודבל וא ,התרגסמב םירחאו
.הימדהה ןנכתמ ביצמש םידעיה יפ לע

.רקחמל הקינכט וא יתייווח ילכ ,דומיל יעצמא שמשל תולוכי תוימדהה

לש הרכהו תיתייווח תוסנתה רשפאל ידכ הימדהה תא ץירהל רשפא
."םיחמומ אל" רובע רקיעב ,םינוש םיכילהת
תועפות ריכהל רעונ ינבל רשפאל תולוכי תוימדהה לשמל
תורכומה תוימדהה .תויווח תועצמאב תויטילופ וא תויתרבח
,תוריחב יכילהת תצרהב תוקסוע הז םוחתב
.רפס יתבב רקיעב ןהב םישמתשמו

ותרזעבש ,דומיל ילכ שמשל םג תולוכי תוימדהה םלואו
תאו םייטילופ-םייתרבחה םינקחשה תא םיפתתשמה וריכי
תוריחב יכילהת תורזחשמה תוימדהה ןאכ םג .אשונל םירושקה םיכילהתה
תא םיווח קר אל םיפתתשמהש ןוויכמ ,תדחוימ הרוצב ךרדה תא תומיגדמ
,תופתתשמה תוגלפמה תא ריכהל םידמול םג אלא ,הריחבה ךילהת
תוימדה תורשפאמ ןכ ומכ .הריחבהו העבצהה יכילהל םיעדוותמו
תויצילאוק ןוניכ לש םיבכרומה םיכילהתה תא דומלל הלא
םע תויצילאוקה לש ןתודדומתהב תוסנתה ךות ,ןתלועפו תויטילופ
.םויה רדס לע םידמועה םיאשונ

ינוב םילדתשמ ןאכ .רקחמ ילכ רותב םג תשמשמ הימדהה
וא םיינשדח םייתרבח םיכילהת ,תוירואת ןוחבל הימדהה
ונבנ לשמל .םויה רדס לע תודמועה תויעבל םייטרקורויב תונורתפ
תא וא ,םיימואל-ןיבה םיסחיב תוחוכה ןזאמ תוירואת תא ונחבש תוימדה
.ץוח תוינידמ לש תויעבב םיקסועה םיגיהנמ ברקב תוטלחהב הערכהה יכרד
הדובע עובש קשמב ןנוכל תורשפאה תא תוקדובה תוימדה וחתופ ןכ ומכ
.הלשממה ידרשמב ךכ בקע רצוויהל תולוכיש תויעבה תקידב ךות ,םימי השימח ןב
היילע תטילק יכילהתב םינפה דרשמ לש ודוקפת ןחבנ וז תרגסמב
.םינוורקה טקיורפב רקיעבו ,תינומה

,היטפמאל רתויב בושח םוקמ שי תוימדהה לכב
ומוקמ תאש ןקחשה םעו םרוגה םע תוהדזהל םיפתתשמה לש םתלוכיל רמולכ
הימדההש ידכ ."וילענל סנכיהל" שממ םילוכי םה ,םיאלמ םה
ןיבהל םיפתתשמל םירשפאמה הנשמ יכילהת וחתופ הליעי היהת
תרצויה היוצרה תוהדזהה תשוחת תא ררועל ףאו ,םימלגמ םהש ןקחשה תא
יתרבח יטילופה ךילהתה לש האלמ הימדה רוציל ןתינ ךכ ,דיקפתל תוביוחמ תשגרה
.םיעוריאה תא תווחל םג תרשפאמה.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ