!היצלומיסב תחצנמה איה הירוס
!ינשה םוקמב ןדרי


.םלוכל ישפוח היהי עדימהו ,תואמסיסה הנלטובת בורקב


רוגס