האוושה
:קרפה לע

.האוושהבש םינויפאה לע דמלנ
.האוושה לש ףצרב שמתשהל ךרטצנ םהבש םיטסקט רבחנ

?האוושה לש ףצר והמ
.תונקסמ תקסה ךרוצל הנושהו המודה תאיצמ דימת איה האוושה
ךותב אצמנ רשא והשלכ תומיע לש הריצי אוה האוושה לש ףצר
.טסקטה
והשלכ דחא אשונ לע םיטביה ינש ןיב םייקתהל לוכי תומיעה
.ףתושמ סיסב ילעב םינוש םיאשונ ינש ןיב וא


:תואבה םיכרדב טסקטב ראותמה תומיעה תא גיצהל לוכי בתוכה

.(תודגונמ תועד) והשלכ ןיינע דגנו דעב
.םיוסמ אשונ לש תונורסחו תונורתי
.הנושו המוד