ףצרה יובינ

:קרפה לע
.תרתוכה יפ לע טסקטה ףצר תא ההזנ
.םינוש םיפצרל תומיאתמ תורתוכ רבחנ

תרתוכב הקסעו הל המדקש הדיחיל ךשמה איה וז הדיחי
.התובישחבו
.טסקטה תנבה ךרוצל תרתוכב רזעיהל ונדמל
והמ ןיבהל ונל עייסל םג תרתוכה הלוכי דציכ דמלנ הז קרפב
.טסקטה הנבמ
םיארוקל עייסמ ולש יגולה ףצרה וא טסקטה הנבמ תנבה
.טסקטבש תונויערה ןיב רשקה תא ןיבהל (םינעמנה)
םתוא תולגל לכונ ,טסקט לש םינוש םינבמל םיעדומ היהנ םא
תא ,יזכרמה ןויערה תא ןיבהל ביטינ ךכו טסקטה ךותב תולקב
.ולש ירקיעה רסמה תאו בתוכה תרטמ

:בל ומיש
,הנורתפו היעב :המגודל .םינוש םיפצר המכ טסקטב שי םיתעל *
...האצותו הביס   
ךא .קיודמב הנבמה תא רעשל תרשפאמ דימת אל תרתוכה *
.יוצר הז - ירשפא הזשכ