"תרתוכ ילע"

:קרפה לע
.הידיקפתו התובישח - תרתוכה לע דמלנ
.תורתוכ לש םינוש םיגוס ההזנו ריכנ
.ונמצעב תורתוכ חסננ

עדימ
?תרתוכ יהמ
,תע בתכ ,רמאמ שארב תבותכל וא םשל יוניכ איה תרתוכה
ידכ ,הנוש תואב ללכ ךרדב תבתכנ תרתוכה .רפס וא ןותיע
.הטילבהל

:םידיקפת ינש תרתוכל
עדימ תריסמ (1
האירקל ארוקה יוריג (2