(תומרגאיד) םיפרג

:קרפה לע
.םהינייפאמ תאו םינוש םיפרג יגוס ריכנ
.םינוש םיפרג יגוסמ עדימ קיפהל דמלנ

םיבר םינותנ זכרל רשפא ףרגב .עדימ לש יתוזח גוציי אוה ףרג
.םהיניב תוושהלו

:רוכזלו תעדל בושח
לכ ןיא לבא ,דבלב תודבועו םינותנ אורקל רשפא ףרגה ךותמ
לש תוכלשהה תא וא תוביסה תא ריבסהל וא ןיבהל תורשפא
.ומצע ףרגה ךותמ הלא תודבועו םינותנ


.םיפרג לש םיירקיע םיגוס השולש שי

.רבסה לבקל ידכ םיפרגה ןמ דחא לכ לע וצחל