: םיבלשה רדסל םאתהב תואבה תולאשה לע ונע

? תרתוכה יפ לע הלבטה אשונ המ - הרצקב ומשר :1 בלש


המ - הלבטה לש תודומעה תורתוכ תא וארק :2 בלש
? הב שי


? הב שי המ - הלבטה לש תינמיה הדומעה תא וארק :3 בלש


?םתועמשמ המ-תילאמשה הדומעבש םינותנב וננובתה :4 בלש


הכירצ הקספה .הלבטה תא הריבסמש הקספ וחסנ :5 בלש
.םויסו ףוג ,החיתפ :לולכל
. הלבט תללמהל רזע יטפשמב עייתסהל רשפא ,ךכ םשל.