הלבט תאירקל 1 המגוד

.הלבטה תאירקל םיבלשה רחא ובקע

     
   
,הלבטה אשונ איהש ,תרתוכב
.הבש םינותנה יגוס םיטרופמ
 
תנידמב םויב ךרוצ םדאש עצוממה תוירולקה רפסמ
.תונוש םינשב -לארשי
 
 
םויל תוירולק
2,610
2,988
3,089
3,543
הנש
1950
1970
1990
1999
ינש םה ולא
םידמימה
תטרפמ םתוא
הלבטה

םג .תוירולק תנייצמ הדומעה
לככ :היילע ןוויכ שי וז הדומעב
- תורושה תאירקב םידרויש
.(הווש ןפואב אל) הלוע רפסמה
 
םינש תנייצמ הדומעה
:ןוויכל בל ומיש
המידק תוציפק שי
הרושבו םינש 20 לש
.םינש 9 לש הנורחאה
ןתינ המ .םילדגו םיכלוה םירפסמה תודומעה יתשב
םדאש תוירולקה תומכש ךכמ דומלל ןתינ ?ךכמ דומלל
.םינשה תורבועש לככ הלדג ,ךרוצ לארשיב
:הנקסמה תא חסננ
םויל תעצוממה תוירולקה תכירצ הלדג םינשה ךשמב
לארשיב
 
?וז הנקסמ ריבסהל רשפא דציכ בושחנ
... םינשה םע רפתשמ ץראב ילכלכה בצמהש ןכתיי .1
ףוגה תוחתפתה םע ןוזמ רתויל םיקוקז םישנאש ןכתיי.2
... ישונאה