áìë

?ףרוחה םמחתנ המב

תקוושמה "טיה-וקד" תרבח לש טנרטניאה תבותכל וסנכיה
.יתיב םומיח תונורתפ
.1
 
ןיב האוושה "טיה-וקד" תרבח הגיצמ ,םכינפלש הלבטב
רוזאב םירדח 4 תריד לש יתיב םומיחל םינוש םיעצמא
.הלבטה תא ונחב .םילשורי
.2
 
ותיבל תעגה ."טיה-וקד" תרבח לש תוריכמ תשא/שיא ךנה
חוקלל הארמ ה/תא .םומיח רישכמ שוכרל ונוצרש חוקל לש
םומיחה תטישב ותוא ענכשלו עיצהל הסנמו הלבטה תא
.רתויב הלוזהו הליעיה
.3

תטישב ,חוקלה תא וענכשתו ועיצת ובו ,ינועיט טסקט ובתכ
.ורובע רתויב הלוזהו הבוטה ,הליעיה םומיחה

ץבוקב תאז ושע