םייפרג םיעצמא

יתוזח ןפואב ןגרואמו גצומה עדימ םה םייפרגה םיעצמאה
יזכרמה אשונה תא ןיבהל עייסמ עדימ לש יתוזח ןוגרא .והשלכ
.וב רזעיהל יאדכ ןכלו טסקטה לש

:םה עדימ ןגראל ןתינ םתועצמאבש םיירקיעה םייפרגה םיעצמאה

הלבט
   
םימישרת
   
םיפרג
   
רויאו הנומת
   
רופסמו םיטילבת
   
תושגדה