הלבט

לע הליקמ הלבטה .עדימו םינותנ ןוגראל הטיש איה הלבט
איהש םושמ ,םינותנה לש הטילקה לעו ,הריכזה לע ,הנבהה
.תרדוסמ תחא תינבתב םינותנה תא תזכרמ

:תואלבט לש םיגוס ינש שי
,לשמל .דבלב דחא אשונ לע עדימ/םינותנ תוזכרמש תואלבט
.התיכב םידימלת לש רשק ףד
.1
   
תרזעב םהיניב האוושהו דחא אשונמ רתוי לע תואלבט
יגוס ןיב הוושמה הלבט ,לשמל .(םינוירטירק) םיניחבת
.ריחמו עונמה חפנ ,רוצייה תנש,תוינוכמ
.2

םצמוצמ אוה הב אבומה עדימהש אוה הלבט לש ןורסיחה
אורקל תעדל בושח ןכל .טוריפו םירבסה ,תואמגוד איבמ וניאו
.הלבט ןיבהלו


הלבט תאירקל עבצא יללכ

.םיעבצל םאתהב םירבסהה תא וארקו הלבטב וננובתה

2 - ו 1 םיצורע לש היזיוולט תוינכתב הייפצה ירועיש
2000 רבמבונ שדוחב
יקשמ זוחא
תיבה
םיפוצה
םוי רדשמ / ץורע תינכותה םש
22.4 ישילש דעלט "הדבוע" .1
19.4 םוי לכ 2 - תושדחה תרבח "2 תושדח" .2
18.4 ישילש דעלט יותיפה .3
17.4 תבש 2 - תושדחה תרבח תבש -2 "תושדח" .4
17.0 ןושאר תשק "תפסכה" .5
16.1 תבש תשר "תונוריט" .6
15.6 םוי לכ רודישה תושר "טבמ" .7


.הב עיפומה תא תוצמתב הריבסמו הלבטה אשונ איה תרתוכה  

.הדומעב אצמנש המ לש הללכה איה הדומע לש תרתוכ  

שי םהיבגלש םיניחבת םה בורל ,תינמיה הדומעבש תודשה  
.הלבטב האוושה  
 

סחיב ,םיכומנ וא םיהובג תויהל םילוכי הלבטבש םינותנה
הדומעב םינותנהש תוארל רשפא םיתיעל .םינותנה ראשל
.הגרדהב םידרוי וא םילוע תמיוסמ