ילש לימרתה

ןמויל רבד לש ופוסב ךופהת "ילש לימרתה" םיצבקה תרדס
לש לימרתה" םשב היירפס רוציל םכל יאדכ ןכל .םכלש הדובעה
.םיצבקה לכ תא ורמשת הבו ("לג לש לימרתה" ,לשמל) "םכמש

: תורוש המכב ומכס


םכילע םיליקמ (...םישרת ,הלבט) םייפרג םיעצמא םאה
.וריבסהו וטרפ ?םכילע םישקמ וא טסקט תאירקב

ילש לימרתה ץבוקב תאז ומשר