ללחל םיליטה ועיגהש דע


ללחל םיליטה ועיגהש דע

תליחת דע ךא .םינש יפלא םדאה לש ונוימד תא קתיר ללחה
ץוחמ םייקש המ לע יעדמ עדי לכ ונידיב היה אל 17 - ה האמה
ואלילג ןעדמה הנושארל הפצ 1609 תנשב .ונמלוע תולובגל
היה אל ללחה .הנבש פוקסלטה תושדע ךרד םיימשה לא יילילג
םישדח תומלוע אלא הלילב םיצנצנמה תורוא ףסוא דוע
םימיה ןמ םויבש תוניצרב בשח אל שיא לבא ,קפואל רבעמש
ךרד םיפקשנה תכל יבכוכ םתוא לא עיגהל רשפא היהי ןכא
.פוקסלטה תשדע

יבא"ל בשחנו ,19 - ה האמב יחש ,ןרו לו'ז יתפרצה רפוסה
.קפואל רבעמש תומלועל עיגהל םלח ,"ינוידבה עדמה תורפס
עסמ ןרו ראתמ ,1865 תנשב בתכש ,"חריה לע ץראה ןמ" ורפסב
לש ןונכתהו ןויערה .חתותמ רגושמה ליט תועצמאב חריה לא
ליטל ידמל םיבורק ןרו עיצמש רוגישה ןקתמו ללחה בכר
אצמנב ויה אל ,ןרו לו'ז לש וימיב ,זא ךא ,ונימי לש ינרדומה
היה ןתינ אלש ךכ .ויתונויער חותיפל םישורדה םיביכרה
.םשממל

רוספורפ חלש ,1929 תנשב ,ןכמ רחאל םינש האממ תוחפ
.ןרו ראיתש הזל המודה רוגיש ןקתמ ךותמ ליט ללחל דראדוג
דראדוג רוספורפה .םירטמ 55 לש הבוגל קסנ הז ןושאר ליט
החלצהב רגיש 1935 תנשבו ,ותאצמה תא ללכשל ךישמה
דראדוג לש ויליט .םירטמ 2250 לש הבוגל וקסנש םיליט ללחל
.ללחה שוביכל ןושארה דעצה ויה

1998 ,טרוא תאצוהב "תכרעמה רבד" ךותמ

:ארקמ

ןמז יוטיב -  
ןמז ןייצ -  
תוחתפתהה / שחרתהש עוריאה -